Tanca

Rogeli Salvador de la Cruz Baldoví

President de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

2n Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea Territori i Sostenibilitat

El Territori es un element bàsic dels municipis, els quals són definits precisament com a entitats locals de naturalesa territorial. Un municipi existeix en la mesura que té un terme municipal. El terme municipal és el territori que defineix físicament el municipi i que en constitueix el límit físic per a l’exercici de les seves potestats.

Les responsabilitats dels municipis es remeten al seu terme municipal, de manera que no se’ls pot exigir responsabilitats ni poden exercir les seves potestats mes enllà del seu terme municipal. Tanmateix, cal relativitzar cada vegada més la transcendència del territori com a àmbit de referència del municipi, per diversos motius. D’una banda, les tecnologies de la informació i la comunicació permeten sostraure de l’àmbit territorial moltes activitats, incloses algunes de municipals. D’una altra, ja sigui per la creixent mobilitat o pels fenòmens d’urbanització continuada al llarg de diversos termes municipals, les fronteres reals entre les comunitats humanes en el territori son cada vegada menys rígides.

De tot el dit es desprèn que l’autonomia, coordinació i control de les relacions de l’Ajuntament amb les altres administracions públiques són de cabdal importància, condicionades pel principi d’autonomia i per la necessitat de coordinació entre les seves actuacions, que moltes vegades incideixen en els mateixos objectes, de manera que els interessos i les necessitats d’una mateixa població poden ser atesos per administracions diferents, les decisions de les quals poden arribar a interferir-se o a condicionar-se mútuament. En aquestes circumstancies, és imprescindible la existència de mecanismes i procediments de coordinació que garanteixin l’exercici eficient del conjunt de competències públiques. Segurament, un dels mecanismes més eficients és la consulta prèvia a d’altres administracions dels plans i programes  que l’administració local vulgui impulsar. En qualsevol cas, els mecanismes i els procediments de coordinació que estableixin les lleis han de ser compatibles amb el principi d’autonomia municipal.

Visita les xarxes de Rogeli Salvador de la Cruz Baldoví o escriu a [email protected]

Agenda

No hi ha cap activitat programada per a aquest dia.