Tanca
Serveis Socials 26 d’abril de 2022

Es modifiquen les bases de les subvencions dels casals d’estiu per ampliar-ne l’accés

El consistori ha aprovat la modificació dels llindars de renda per afavorir l’accés a aquests ajuts al màxim nombre de famílies, també n’ha eliminat els criteris socials i ha simplificat els requisits documentals i els tràmits necessaris per a optar-hi. La convocatòria està adreçada a infants i adolescents de 3 a 18 anys i és previst que el termini s’obri al mes de juny

El Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per a la participació dels infants i joves a les activitats d’estiu organitzades per AMPAs, AFAs, societats cooperatives d’ensenyament, altres entitats o el propi consistori, destinades a finançar les activitats de Casals d’Estiu i les seves activitats complementàries d’acollida i menjador. Els canvis introduïts tenen l’objectiu d’ampliar el nombre de famílies que es puguin acollir a aquesta subvenció, per això s’ha ampliat el topall d’ingressos de la unitat de convivència sol·licitant, que ara ha de ser igual o inferior a 2,6 vegades l’IRSC. També s’han eliminat els criteris socials de les ajudes, que ara es basen únicament en la capacitat econòmica de la unitat de convivència, s’ha simplificat la documentació a aportar i s’ha eliminat el requisit que l’activitat estigui realitzada per entitats o empreses del municipi. Aquest subvenció està destinada a infants i adolescents de 3 a 18 anys empadronat a Esparreguera i inclou les activitats d’estiu que es realitzin al municipi entre l’1 de juny i el 30 de setembre. La convocatòria per optar a aquests ajuts, les bases dels quals estan actualment en fase d’exposició pública, és previst que s’obri al mes de juny.

Les activitats subvencionables han de realitzar-se a Esparreguera i han d’estar organitzades per AMPAs o AFAs dels centres educatius i societats cooperatives d’ensenyament, entitats i clubs esportius, entitats de lleure, empreses o el propi Ajuntament. Fins ara l’entitat organitzadora havia de ser també del municipi, però s’ha eliminat aquest requisit per a donar una major obertura al ventall d’activitats objecte d’ajuda. Per a poder optar a aquests ajuts cal estar empadronats al terme municipal d’Esparreguera per un període no inferior a 6 mesos. Així mateix, la unitat familiar de la persona sol·licitant ha de tenir un Índex de Renda de Suficiència de Catalunya mensual igual o inferior a 2,6 per al primer membre de la unitat, per a cada adult de més a la llar el límit es multiplica per 0,5 i per a cada infant menor de 16 anys més que hi hagi a la llar, aquesta limitació es multiplica per 0,3. En aquest sentit, per a una família de tres membres, el topall anual és de 37.288,98 euros i per a una família de 4 membres de 43.503,81 euros. A més, s’ha instaurat un nou sistema de càlcul i s’han eliminat aspectes com l’acreditació de no disposar de recursos alternatius que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre la despesa o bé el fet de no disposar de béns immobles diferents a l’habitatge habitual, pàrquing o traster.

D’altra banda, s’ha simplificat la documentació a aportar per part de la persona sol·licitant, que ha de presentar la sol·licitud d’ajut per a la participació en les activitats d’estiu segons model normalitzat, el NIF, el llibre de família, la còpia de la inscripció a la activitat d’estiu facilitada per l’entitat organitzadora i el justificants d’ingressos per unitat de convivència. Així mateix,  també s’han modificat els criteris d’atorgament de les ajudes eliminant els criteris socials i basant-se únicament amb la capacitat econòmica de la unitat de convivència i s’ha canviat el sistema de concessió, de tal manera que totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits d’accés tindran dret a l’ajuda; tanmateix si els imports acumulats superen el crèdit pressupostari disponible, aquest serà objecte del corresponent prorrateig.

En aquest sentit, la partida destinada a aquesta línia d’ajuts recollida dins el pressupost municipal 2022 és de 20.000 euros. La quantia de la subvenció màxima que s’atorgarà, en cap cas sobrepassarà l’import sol·licitat ni podrà superar el cost de l’activitat subvencionada, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos directament relacionats amb l’activitat,  així com tampoc podrà excedir dels 300 euros per infant/jove en cas de subvencionar el 100% del cost de l’activitat o de 150 euros en cas de subvencionar el 50% del cost de l’activitat. Finalment, també s’ha modificat el sistema de justificació passant a ser les persones beneficiàries les responsables d’efectuar aquest tràmit i el sistema de pagament, que s’efectuarà directament a la persona beneficiària, deixant de ser les entitats organitzadores les endossatàries d’aquesta ajuda.

Comparteix aquest contingut