Política de privacitat

L’Ajuntament d’Esparreguera, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, que són objecte de tractament per part dels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del web de l’Ajuntament d’Esparreguera, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana
de Protecció de Dades.

L’Ajuntament d’Esparreguera només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament general de protecció de dades.

Tant l’Ajuntament d’Esparreguera com qui intervingui en qualsevol fase del tractament; estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

L’Ajuntament d’Esparreguera aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, i lliura a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilita l’exercici de drets per mitjà
de formularis.

El temps de conservació de les dades vindrà delimitat pel que estableixi la legislació vigent i s’haurà de valorar si aquestes formen part d’un procediment administratiu. Així mateix, el temps de conservació de les dades vindrà determinat per l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments en relació amb el Quadre de classificació documental aprovat per l’Ajuntament, si escau.