Seguretat pública

Les activitats vinculades a la seguretat pública al municipi d'Esparreguera inclouen totes aquelles que té encomandes la Policia Local així com el conjunt d'iniciatives que es duen a terme en l'àmbit de la Protecció Civil.

El de la Policia Local és un servei destinat a protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats, preservar la convivència pacífica i fomentar la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. La Protecció Civil és un servei públic que comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.