Utilització de la informació pública

La documentació i les dades que l’Ajuntament d’Esparreguera publica, o comunica en resposta a sol·licituds específiques, per a informar de les seves activitats i serveis, o en compliment de la normativa de transparència i de reutilització de la informació del sector públic, o en resposta a persones interessades en procediments administratius, pot ser utilitzada per a finalitats lícites d’acord amb les condicions següents.

Condicions generals

Excepte que en el moment de publicar-la, comunicar-la o posar-la a disposició s’indiqui el contrari, la informació es pot:

 • Reproduir, distribuir o comunicar lliurement, sense límit temporal ni territorial, per a qualsevol finalitat lícita i per qualsevol canal, suport o mitjà.
 • Adaptar-la, modificar-la, transformar-la o combinar-la amb altra informació per a crear productes o oferir serveis.

Quan la informació es posi a disposició d’altres persones és obligatori:

 • Citar la font i, sempre que sigui possible, incloure l’URL on es pot consultar.
 • Indicar la data de la informació o, si no es coneix, la data d’obtenció de la informació.
 • Informar que la reutilització s’efectua en base a aquests termes i condicions, incloent un enllaç a aquesta URL (www........../...).
 • No atribuir-se l’exclusiva en la utilització de la informació.
 • No desnaturalitzar o no tergiversar el sentit de la informació.
 • Si fos el cas conservar les metadades que la descriuen.
 • No dir ni fer entendre que la reutilització de la informació té caràcter oficial, o que l’Ajuntament d’Esparreguera participa, patrocina o està vinculada a la reutilització.
 • En el cas de fer adaptacions, modificacions o transformacions, indicar que és
  informació derivada, diferent de la informació obtinguda.
 • Conservar els elements que garanteixin la qualitat de la informació, sempre que no
  resulti incompatible amb la reutilització i a les seves condicions de reutilització.
 • No destinar la informació a usos comercials excepte que s’utilitzi per a crear nous productes o oferir serveis que aportin valor afegit. En aquest segon cas, cal indicar que l’Ajuntament d’Esparreguera no participa ni dona suport a aquest ús comercial. 

L’Ajuntament d’Esparreguera fa constar condicions específiques en la comunicació de determinada informació, condicions específiques que es fan visibles i complementen, modifiquen o deixen sense efecte, segons el cas, aquests termes i condicions.

Ús del logotip i signes distintius

El logotip institucional de l’Ajuntament d’Esparreguera i la resta de signes distintius que l’identifiquen queden exclosos d’aquests termes i condicions generals de reutilització de la informació. Poden ser utilitzats únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies de la referida corporació o bé d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o hi participi l’esmentat Ajuntament.

El logotip i/o signes distintius de tercers es poden utilitzar sempre que s’hagi rebut l’autorització corresponent per a fer-ne ús .

Drets de propietat intel·lectual de tercers

En el cas que en la publicació o en la comunicació de la informació es faci constar que existeixen drets de propietat intel·lectual de titularitat de terceres persones, excepte indicació en sentit contrari, aquests drets no limiten els usos autoritzats per aquests termes i condicions. No obstant, en la reutilització de la informació s’haurà de fer constar el nom de la persona física o jurídica titular dels drets.

Dades de caràcter personal

En el cas que en la informació hi figurin dades personals, la persona que té la informació ha de complir la normativa de protecció de dades, assumint que el tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les condicions que figuren a l’article 6.1 del Reglament general de protecció de dades. Podrà destinar les dades únicament a les finalitats que en van motivar la comunicació, preservant en tot moment els drets de les persones a qui corresponen les dades i evitant que se’n perjudiquin injustament els drets i interessos. Si hi figurés informació personal facilitada de manera anonimitzada o pseudonimitzada, no es poden efectuar operacions tendents a la reidentificació, ni revertir la dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

Tampoc es podran tractar dades professionals de correu electrònic que siguin públics, a excepció que el tractament es refereixi únicament a dades necessàries per a la seva localització professional i sempre que la finalitat del tractament sigui únicament mantenir qualsevol relació de qualsevol tipus amb la persona jurídica a la qual l’afectat presti els seus serveis.

Imatges de persones

En el cas de documents en imatge on figurin persones de manera reconeixible, la reutilització de la informació ha de respectar el dret a la pròpia imatge d’aquestes persones. L’Ajuntament d’Esparreguera difon aquests documents perquè disposa del consentiment d’aquestes persones mitjançant una autorització de drets d’imatge o en base a algun dels usos lícits previstos a les lleis, criteri que s’ha de seguir en qualsevol reutilització d’aquests documents.

Aquesta limitació no regeix quan:

 • La captació, reproducció o publicació (per qualsevol mitjà) es refereixi a persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts al públic.
 • L’ús de la caricatura de les persones esmentades en l’apartat anterior, d’acord amb l’ús social.
 • La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

Responsabilitats

Únicament la persona que té la informació serà beneficiària o responsable de la reutilització de la informació que pugui portar a terme. Aquests termes i condicions d'ús vinculen les persones pel sol fet d'obtenir la informació o accedir-hi. La reutilització de la informació que es pugui efectuar es farà sota la responsabilitat exclusiva de la persona reutilitzadora.

L’Ajuntament no pot garantir l’absència absoluta d’errors o defectes. Excepte en el cas dels documents autèntics que es difonen des de la seu electrònica, aquesta corporació no es fa responsable dels danys o perjudicis que eventuals errors o defectes puguin crear a la persona que reutilitzarà la informació, o a tercers.

Compatibilitat, versions i interpretació

Aquests termes i condicions són compatibles amb la llicència Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

Si s’aproven noves versions d’aquests termes i condicions, qui estigui reutilitzant la informació en base a l’actual versió podrà seguir-la utilitzant en els mateixos termes, o adoptar les noves condicions. En un i altre cas s’ha de fer constar la versió (data) dels termes i condicions que siguin de referència.

El contingut d’aquesta llicència s’ha d’interpretar d’acord amb les lleis vigents a Catalunya.