Informació general del procés d'inscripció

El Departament d'Educació ha publicat la següent previsió de dates de la preinscripció del curs 2024-2025 amb relació a l’oferta educativa d’Esparreguera:

 • Primer cicle d'educació infantil: del 8 al 21 de maig de 2024.

 • Segon cicle d'educació infantil i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024.

 • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024.

 • Batxillerat: del 18 al 25 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

 • Programes de formació i inserció: del 2 al 9 de maig de 2024, ambdós inclosos.

 • Ensenyaments d'arts escèniques: del 2 d'abril al 28 de juny de 2024.

 • Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d'adults: del 20 al 28 de juny de 2024.

Quan cal presentar la sol·licitud de preinscripció?

 • Per ser admès/a per primera vegada en un centre educatiu (per exemple: per ser admès/a al primer curs d’educació secundària obligatòria)

 • Per accedir al segon cicle d'educació infantil

 • Per canviar de centre

 • Per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si es cursa o s'ha cursat un cicle formatiu o a qualsevol altre ensenyament post-obligatori, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat, i per accedir al batxillerat si es prové d'un institut on no s'imparteix el batxillerat. 

Quina informació necessito?

 • Conèixer el calendari del procés de preinscripció

 • Consultar als centres educatius o al servei d’educació de l’Ajuntament

 • Conèixer els criteris de prioritat

 • Presentar la sol·licitud i la documentació (únicament una sol·licitud per alumne/a on constin els diversos centres educatius per ordre de preferència)

 • Consultar els resultats provisionals

 • Conèixer el període de reclamacions

 • Consultar les llistes definitives d’alumnes admesos/es

 • Consultar al centre assignat

 • Formalitzar la matrícula

Què fem si som fora del període de preinscripció?

Consulta la informació en funció de l’etapa i oferta educativa.

Cal tenir en compte que les sol·licituds que es presenten dins de termini tenen prioritat en l'assignació de places respecte de les sol·licituds que es presenten fora de termini, i que qualsevol sol·licitud que es presenti abans de l'inici del període establert de presentació de sol·licituds es considera de nul·la. 

Què fem si s’han iniciat les classes del curs?

Consulta la informació en funció de l’etapa i oferta educativa o directament a la secretaria del centre escolar.