Educació infantil i primària

Període de preinscripció: del 6 al 20 de març de 2023.

Període de matrícula: del 20 al 28 de juny de 2023.

Informació a tenir en compte

Cal tenir en compte que a partir de l'inici de les classes, les sol·licituds d'admissió al segon cicle d'educació infantil i educació primària només s'atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

  • Alumnes no escolaritzats a Catalunya.

  • Canvis de domicili a un altre municipi dels pares, mares, tutors o tutores o guardadors o guardadores.

  • Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

Documentació que cal aportar en cas de sol·licituds fora del període de preinscripció:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació*. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • Original i fotocòpia del DNI* de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

  • Volant de convivència de l’alumne o alumna 

*De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen.

Si necessites suport ...

Per obtenir ajuda en el procés d'inscripció, s'ha d'anar als centres educatius d'educació infantil i primària d'Esparreguera escollits en primera opció, on caldrà adreçar-s'hi després de demanar cita prèvia. En cas de no poder obtenir cita prèvia als centres, es podrà demanar suport a l'Ofricina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament d'Esparreguera, on també caldrà demanar cita prèvia.

Per demanar cita prèvia a l'UAT cal fer-ho des del servei de reserves de l'Ajuntament, si bé també hi podeu contactar via correu electrònic, a través de l'adreça uat@esparreguera.cat, o bé mitjançant WhatsApp, adreçant-vos al número 667994268.