ESO, PFI i Batxillerat

Educació Secundària Obligatòria

Període de preinscripció: del 8 al 20 de març de 2024.

Període de matriculació: del 18 al 26 de juny de 2024.

Batxillerat

Període de preinscripció: pendent de confirmació.

Període de matriculació: pendent de confirmació.

Programes de Formació i Inserció

Període de preinscripció: pendent de confirmació.

Període de matriculació: pendent de confirmació

Preinscripció del curs 2023-2024

Educació Secundària Obligatòria

Qui pot presentar la sol·licitud?

Per accedir al primer curs en un centre determinat per a l’ESO, s'hi poden matricular els alumnes que compleixen 12 anys durant l'any en què es fa la preinscripció i els d'edat diferent, als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa

Com presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic accedint al web preinscripcio.gencat.cat. El tutor/a legal s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNI electrònic o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil. Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden usar el Formulari de Suport Informàtic disponible al web. En aquest cas, cal adjuntar, al formulari, el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Batxillerat

Qui pot presentar la sol·licitud?

 • Els alumnes que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que es cursa l'ESO.
 • Els alumnes que volen accedir al batxillerat si es cursa o s’ha cursat un cicle formatiu en el mateix centre.
 • Per poder cursar batxillerat cal tenir el títol de graduació en ESO o un equivalent a efectes acadèmics.

Com presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic accedint al web preinscripcio.gencat.cat. El tutor/a legal s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNI electrònic o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil. Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden usar el Formulari de Suport Informàtic disponible al web. En aquest cas, cal adjuntar, al formulari, el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Programes de Formació i Inserció

Qui pot presentar la sol·licitud?

Els PFI s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d'un curs acadèmic (1.000 hores).

Com presentar la sol·licitud?

 • La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, acompanyada de la documentació acreditativa: Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral
 • S’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona.

Matrícula fora de termini

1. Cal tenir en compte que a partir de l'inici de les classes, les sol·licituds d'admissió a Educació Secundària Obligatòria només s'atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

 • Alumnes no escolaritzats a Catalunya

 • Canvis de domicili a un altre municipi dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es

 • Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

2. Cal fer preinscripció per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si es cursa o s'ha cursat un cicle formatiu o a qualsevol altre ensenyament postobligatori, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat, i per accedir al batxillerat si es prové d'un institut on no s'imparteix el batxillerat. En els processos de preinscripció de batxillerat no s'admeten sol·licituds fora de termini.

3. El Programes de Formació i Inserció disponibles a Esparreguera són:

 • PFI de Muntatge i manteniment d’equips informàtics. Les classes es porten a terme a l’edifici de Cal Trempat. Per a la preinscripció fora de termini, cal fer consulta a l’INS El Cairat.
 • PTT de Auxiliar d’activitats d'oficina i en serveis administratius generals. Les classes es porten a terme a l’edifici del Centre Dual. Per a la preinscripció fora de termini, cal fer consulta a l’INS El Castell.

Documentació que cal aportar en cas de sol·licituds fora del període de la preinscripció a l'Educació Secundària Obligatòria:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació*. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 • Original i fotocòpia del DNI* de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

 • Volant de convivència de l’alumne o alumna.

*De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen.