ESO, PFI i Batxillerat

Educació Secundària Obligatòria

Període de preinscripció: del 8 al 20 de març de 2023.

Període de matriculació: del 20 al 28 de juny de 2023.

Batxillerat

Període de preinscripció: del 20 al 26 d'abril de 2023.

Període de matriculació: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023.

Programes de Formació i Inserció

Període de preinscripció: pendent de confirmar.

Període de matriculació: pendent de confirmar.

Informació a tenir en compte

1. Cal tenir en compte que a partir de l'inici de les classes, les sol·licituds d'admissió a Educació Secundària Obligatòria només s'atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

  • Alumnes no escolaritzats a Catalunya

  • Canvis de domicili a un altre municipi dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es

  • Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

2. Cal fer preinscripció per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si es cursa o s'ha cursat un cicle formatiu o a qualsevol altre ensenyament postobligatori, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat, i per accedir al batxillerat si es prové d'un institut on no s'imparteix el batxillerat. En els processos de preinscripció de batxillerat no s'admeten sol·licituds fora de termini.

3. El Programa de Formació i Inserció disponible a Esparreguera és el PFI de Muntatge i manteniment d’equips informàtics. Les classes es porten a terme a l’edifici de Cal Trempat (Via del Mil·lenari, 8. Esparreguera). Per la preinscripció fora de termini, cal fer consulta a l’INS El Cairat.

Documentació que cal aportar en cas de sol·licituds fora del període de la preinscripció a l'Educació Secundària Obligatòria:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació*. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • Original i fotocòpia del DNI* de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

  • Volant de convivència de l’alumne o alumna.

*De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen.