Centre de Formació d’Adults

Període de preinscripció: del 20 al 28 de juny de 2023.

Període de matrícula: pendent de confirmar.

 

Informació a tenir en compte

Només poden fer la presentació telemàtica les persones majors d'edat. Les persones menors d'edat han de fer la preinscripció presencial segons el calendari i horaris establerts.

Amb caràcter general, poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents: tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball, ser esportista d'alt rendiment, haver cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI), voler cursar la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació". Excepcionalment, es poden autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'Educació.

Per consultes amb relació al procés d'inscripció cal adreçar-se al CFA d'Esparreguera.