Prestacions econòmiques municipals

Prestació econòmica d’Urgència Social 

Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.  

Programa d’Aliments 

El programa d’aliments és una de les modalitats de les prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament d’Esparreguera. Té per finalitat donar suport a la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació de les persones i les unitats de convivència d’Esparreguera que es trobin en una situació econòmica de dificultat mitjançant l’atorgament d’una prestació econòmica a través d'una targeta de compra amb una assignació dinerària. Consta d’una quantia fixa que es presta a través de la càrrega d’una targeta de compra que permet a la persona o família adquirir productes de primera necessitat.