Atenció domiciliària i dependència

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)  

El Servei d'Ajuda a Domicili són el conjunt d'accions que es realitzen, bàsicament a la llar de la persona o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal. El servei d'ajuda a domicili pot complementar-se amb altres modalitats d'atenció. 

El SAD es configura com una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials i, al mateix temps, com una prestació derivada de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Les seves principals funcions són:

  • Atenció personal
  • Ajuda a la llar
  • Suport social i familiar
  • Relació amb l’entorn
  • Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent

El SAD presenta dues tipologies de servei:

  • SAD Social: Actua sobre els estats de carència relacionats amb el desenvolupament personal i social derivats dels vincles socials, tant en l’entorn familiar com en el comunitari. Principalment està adreçat a persones que tenen o estan pendents de rebre el reconeixement de grau però encara no reben serveis segons la Llei de Dependència, o bé que pel pronòstic vital no es veu necessari sol·licitar el reconeixement de dependència; a persones cuidadores no professionals; i a persones en situació de fragilitat per les condicions socials i familiars i que tenen dificultats per la seva cura personal.

  • SAD Dependència: S'adreça a aquelles persones que per raons de manca o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’assistència i ajut per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Les persones usuàries d’aquesta tipologia de SAD necessàriament han de tenir la valoració de grau de dependència i el  Programa Individual d’Atenció (PIA) aprovat per la Generalitat de Catalunya.

A banda de l’atenció personal, ja sigui com a SAD Social o com a SAD Dependència, el Servei d'Ajuda a Domicili també contempla el Servei d’Ajuda a la Llar, destinat a mantenir en condicions d’ordre i higiene la llar de la persona usuària i les seves pertinences d’ús quotidià, entenent-ho com la neteja ordinària de manteniment general de l’habitatge. En aquest servei queden excloses la neteja d’escales veïnals i zones comunes de la finca on resideixi el beneficiari del servei, o d’altres zones de l’habitatge com jardins, horts, garatges, etc.

El Servei d'Ajuda a Domicili s’adreça a persones i/o unitats de convivència en situació de risc social o de dependència i ho pot demanar la persona interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada. 

Servei de Teleassistència 

La teleassistència és una prestació de servei garantida, de la cartera de serveis socials, de servei bàsic i constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària. 
 
Es tracta d'un servei que garanteix la seguretat i dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores de dia i els 365 dies de l'any a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes. D'aquesta forma, es pot evitar o, com a mínim, retardar una institucionalització. 
 
És un servei eminentment preventiu i de proximitat que ofereix a les persones amb dependència un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. Possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixin atenció permanent i presencial de persones, tinguin la seguretat que davant situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, puguin contactar de forma immediata amb el centre d'atenció. 
 
Consisteix en la instal·lació d'un aparell a l'habitatge de la persona usuària, que compta amb dispositius de seguretat per aquelles persones amb més riscos per a la seva salut o a la seva llar (foc/fum, gas, inactivitat, monòxid de carboni, caigudes...), a més de la teleassistència mòbil per aquelles persones amb risc de caigudes que viuen en entorns rurals o aïllats. Aquest servei té diferents modalitats que es determinaran en funció de l'estat de salut i de les capacitats de la persona.

El servei de teleassistència és un servei de competència obligatòria municipal d’acord amb el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.  

Qui ho pot demanar? 

Persones grans o discapacitades, empadronades a Esparreguera, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o discapacitat. Els requisits d'accés es troben al Reglament del servei municipal de teleassistència.