Serveis d'intervenció socioeducativa

Centre Obert La Fulla

El Centre Obert La Fulla és una de les línies d'actuació dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa no residencials per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS) que atén a infants i joves entre els 3 i els 16 anys. 
 
El Centre Obert realitza la seva activitat fora de l'horari escolar donant suport, estimulant i potenciant l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. 

Objectius

  1. Promoure l’educació en valors: respecte, urbanitat, responsabilitat, paciència, diàleg, sinceritat, cooperació, tolerància i constància.
  2. Adquirir hàbits: Higiene, alimentació i ordre.
  3. Promoure la convivència: Fomentar la relació  i sentiment de grup, així com aprendre a gestionar els conflictes.
  4. Treballar les capacitats individuals: Treballar l’autoconeixement, fomentar i desenvolupar l’autoestima, aprendre a reflexionar i millorar les habilitats socials i el control emocional. 

Contacte del Centre Obert La Fulla

Servei d’Intervenció amb Famílies amb Infants i Adolescents en situació de Risc 

El Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (SIFIAR) és una de les línies d’actuació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencials per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS).  
  
El SIFIAR es concep com un servei de suport i acompanyament psicològic i socioeducatiu per donar a les famílies el suport necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant, mitjançant el treball individual o en grup, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.  

Cabalbaix 

El Cabalbaix és un servei d’informació i assessorament sobre el consum de drogues i altres comportaments de risc obert a tota la població, des d’on s’intervé amb la persona però també amb la família, si així es considera adient.  
  
Des del Cabalbaix es personalitzen les intervencions atenent a les característiques úniques de cada individu, segons la seva història de vida i context actual, a fi de poder identificar patrons i establir pautes terapèuticament educatives per a la seva reducció i/o eliminació.  També es realitzen intervencions en centres educatius en l’àmbit de la prevenció i la promoció d’hàbits i relacions saludables.