Taller Ocupacional Can Comelles

El Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) és un equipament d'acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. Mitjançant un conjunt d'activitats, dissenyades i organitzades en funció de les diverses capacitats, es pretén aconseguir la màxima integració social i laboral. També es fomenten les competències de comunicació i de treball de les persones usuàries, per tal que el vincle social i amb l’entorn cívic es vegi reforçat.  

Objectius 

1. Fomentar la rehabilitació integral de la persona amb diversitat funcional intel·lectual que viu al Baix Llobregat nord. 
2. Donar suport i reforçar la integració, normalització i socialització en les seves relacions, en la seva autonomia i en el seu funcionament quotidià. 
3. Augmentar la qualitat de vida de la persona amb diversitat funcional intel·lectual. 

Funcionament del servei 

Des del TOCC s’ofereixen diferents línies de servei:  
  
1. El Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) és una alternativa a la integració laboral d'aquelles persones amb discapacitats intel·lectuals que, tot i tenir aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als Centres Especials de Treball (CET) per manca de formació laboral o d'oferta de treball. Per tant, aquest servei és un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball. Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, sinó que l'activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l'oportunitat d'incorporar-se a una activitat remunerada.  
  
2. El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) és l'alternativa des de l'àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient. Aquest servei té dues funcions principals:  

  • Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s'eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral. 
  • Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i la millora de la relació amb l'entorn social.  

Contacte del Taller Ocupacional Can Comelles