Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC)

El Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC), amb una capacitat per 53 usuaris, és un equipament d'acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral.

Des del TOCC s'ofereixen diferents línies de servei:

  • El Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) és una alternativa a la integració laboral d'aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als Centres Especials de Treball (CET) per manca de formació laboral o d'oferta de treball; esdevenint aquest servei un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball. Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, sinó que l'activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l'oportunitat d'incorporar-se a una activitat remunerada.

  • El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) és l'alternativa des de l'àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient. Aquest servei té dues funcions principals:

Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s'eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral.

Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i la millora de la relació amb l'entorn social.

 

Existeixen dues modalitats del servei de teràpia ocupacional: amb auxiliar i sense.

Què s'ofereix

L'objectiu del TOCC és capacitar les persones usuàries perquè aconsegueixin la màxima integració social i la normalització en les seves relacions treballant i potenciant la seva autonomia en el seu funcionament quotidià.

A qui s'adreça

Persones amb discapacitat intel·lectual.

Com s'hi pot accedir

L'accés a aquest tipus de servei es fa mitjançant la presentació de la sol·licitud d'ingrés al CAD de referència. En aquest cas, qui s'encarrega de fer les orientacions a serveis d'atenció diürna i sociolaborals per a persones amb discapacitat és l'equip d'orientació i valoració (EVO). Les resolucions d'ingrés cap a aquests recursos són comunicades pels Serveis Territorials de Barcelona.

Preu del servei

Gratuït, excepte el servei complementari de menjador que es regeix per l'ordenança fiscal núm. 42.


Horari
Dilluns
De 08:30 a 16:30
Dimarts
De 08:30 a 16:30
Dimecres
De 08:30 a 16:30
Dijous
De 08:30 a 16:30
Divendres
De 08:30 a 16:30
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat