Calendari fiscal

El calendari fiscal indica les dates en les quals els contribuents poden realitzar els pagaments dels tributs municipals. El text refós de La Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix quins són els tributs que s'han de pagar als ajuntaments. L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona gestiona el pagament d'aquests tributs per delegació de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Calendari fiscal d'Esparreguera

Oficina on realitzar els tràmits

Les persones interessades en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats pels ajuntaments a l'ORGT han de demanar cita prèvia abans adreçar-se a qualsevol oficina de l'organisme. Alguns d'aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant la seu electrònica de l'ORGT o per via telefònica.

  • Organisme de Gestió Tributària d'Esparreguera:

Carrer Barcelona, 19
93 472 92 51
[email protected]