Comissió Informativa General del Ple

La Comissió Informativa General del Ple és un òrgan de caràcter permanent presidit per l'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui, està integrat per tots els regidors/es municipals, que en el cas de l’Ajuntament d’Esparreguera són un total de 21. En sessions ordinàries se celebra amb periodicitat mensual el dimecres anterior a la data de celebració del Ple de la Corporació, a les 18:30 hores.

Les seves funcions són l’estudi i dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a decisió del Ple o de la Junta de govern Local, quan actuï per delegació del Ple; sens perjudici que es puguin debatre els assumptes de les matèries vinculades a les àrees de gestió de les anteriors comissions informatives.

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Bon govern | Atenció ciutadana | Serveis informàtics | Policia local

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Partrimoni municipal | Organització i persones | Cultura | Comunicació

2n Tinent d'Alcaldia

Mobilitat | Seguretat i Protecció civil

3a Tinenta d'Alcaldia

Coordinadora d'Àrea Territori i Sostenibilitat

Urbanisme i via pública

4t Tinent d'Alcaldia

Contractació i serveis jurídics | Serveis econòmics | Aigua i energia

Tinent d'Alcaldia

Espai natural | Salut pública | Residus | Via pública i verd urbà

Tinent d'Alcaldia

Joventut | Turisme | Emprenedoria | Acció jove

Tinenta d'Alcaldia

Cooperació | Feminismes i LGTBI | Convivència | Protecció i tinença d'animals

Educació | Infància | Esports

Serveis socials especialitzats | Serveis socials bàsics | Gent gran

Empresa | Comerç, consum i mercats | Ocupació