Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat és un òrgan de caràcter permanent presidit per l'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui, està integrat per representants de tots els grups polítics. En sessions ordinàries se celebra amb periodicitat mensual el dimecres a les 17:30 hores.

Les seves funcions són l'estudi, informe i consulta d’assumptes que s'han d'aprovar pel Ple de la Corporació, assumptes que l'alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple o els regidors/es delegats decideixin sotmetre a la seva consideració, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern i regidors/es delegats.

2n Tinent d'Alcaldia

Mobilitat | Seguretat i Protecció civil

3a Tinenta d'Alcaldia

Coordinadora d'Àrea Territori i Sostenibilitat

Urbanisme i via pública

Tinent d'Alcaldia

Espai natural | Salut pública | Residus | Via pública i verd urbà