Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus està formada pel portaveu de cadascun dels grups municipals, es reuneix sota la Presidència de l'alcalde/ssa i pot ser convocada a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres.

Aquest òrgan pot emetre informes que sempre tenen el caràcter de consultius i no vinculants i pot requerir l'alcalde/ssa la presència d'un o diversos regidors delegats per tal de reclamar informació sobre els temes inherents a les seves àrees. També poden ser sotmesos a la seva consulta els assumptes que ha de resoldre el Ple i que, a judici de la Presidència, requereixin un estudi previ per part dels portaveus dels grups municipals.

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Bon govern | Atenció ciutadana | Serveis informàtics | Policia local

2n Tinent d'Alcaldia

Mobilitat | Seguretat i Protecció civil

4t Tinent d'Alcaldia

Contractació i serveis jurídics | Serveis econòmics | Aigua i energia