Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat presidit per l'alcalde/ssa i, en el cas de l’Ajuntament d’Esparreguera, està integrat per 7 regidors/es, 1/3 del nombre legal de membres de la Corporació, que a Esparreguera són 21 regidors/es.

La Junta de Govern Local celebra sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, els dimecres a les 13:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, i també pot celebrar sessions extraordinàries quan les convoqui l’alcalde/ssa fora de la periodicitat establerta.

Tant les convocatòries com les actes de la Junta de Govern Local es publiquen a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Bon govern | Atenció ciutadana | Serveis informàtics | Policia local

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Partrimoni municipal | Organització i persones | Cultura | Comunicació

2n Tinent d'Alcaldia

Mobilitat | Seguretat i Protecció civil

3a Tinenta d'Alcaldia

Coordinadora d'Àrea Territori i Sostenibilitat

Urbanisme i via pública

4t Tinent d'Alcaldia

Contractació i serveis jurídics | Serveis econòmics | Aigua i energia

Tinent d'Alcaldia

Espai natural | Salut pública | Residus | Via pública i verd urbà

Tinent d'Alcaldia

Joventut | Turisme | Emprenedoria | Acció jove

Tinenta d'Alcaldia

Cooperació | Feminismes i LGTBI | Convivència | Protecció i tinença d'animals