Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat presidit per l'alcalde/ssa i, en el cas de l’Ajuntament d’Esparreguera, està integrat per 7 regidors/es, 1/3 del nombre legal de membres de la Corporació, que a Esparreguera són 21 regidors/es.

La Junta de Govern Local celebra sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, els dimecres a les 20:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, i també pot celebrar sessions extraordinàries quan les convoqui l’alcalde/ssa fora de la periodicitat establerta.

Tant les convocatòries com les actes de la Junta de Govern Local es publiquen a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

President de la Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Atenció Ciutadana | Comunicació | Serveis informàtics

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

President de la Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

Organització i Persones | Educació | Infància | Cultura

2n Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea Territori i Sostenibilitat

President de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Urbanisme i paisatge urbà | Aigua i energia | Prevenció, seguretat i acció cívica

3r Tinent d'Alcaldia

Coordinador adjunt d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Joventut | Serveis Socials Bàsics | Protecció i tinença d'animals | Salut Pública | Espai natural | Residus

4t Tinent d'Alcaldia

Portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Serveis Econòmics | Patrimoni municipal

Tinenta d'Alcaldia

Bon Govern | Contractació i Serveis Jurídics

Tinenta d'Alcaldia

Igualtat i diversitat

Tinenta d'Alcaldia

Promoció Econòmica