Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern

La Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern és un òrgan de caràcter permanent presidit per l'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui, està integrat per representants de tots els grups polítics. En sessions ordinàries se celebra amb periodicitat quinzenal el dimecres a les 19:00 hores.

Les seves funcions són l'estudi, informe i consulta d’assumptes que s'han d'aprovar pel Ple de la Corporació, assumptes que l'alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple o els regidors/es delegats decideixin sotmetre a la seva consideració, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern i regidors/es delegats.

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

President de la Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Atenció Ciutadana | Comunicació | Serveis informàtics

Tinenta d'Alcaldia

Bon Govern | Contractació i Serveis Jurídics

Portaveu del grup Esparreguera En Comú - En Comú Guanyem

Esports

Portaveu del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Portaveu del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Portaveu del grup Agrupació d'electors Esparreguera 2031

Portaveu del grup Junts per Esparreguera