Pla d'Actuació Municipal (PAM)

Pla d'Actuació Municipal

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és un document redactat conjuntament entre l'equip de govern i el personal de l'Ajuntament que cristal·litza totes aquelles intencions polítiques en mesures i actuacions planificades de manera realista sobre un calendari.

Durant el mandat 2016-2019, es va dur a terme per primera vegada a Esparreguera un PAM que recollia les prioritats polítiques i la manera en què es durien a terme. Es tractava d'una primera experiència a l'Ajuntament que neixia de la voluntat de donar més importància a la planificació estratègica per tal d'assolir les propostes i els objectius plantejats.

D'aquesta primera experiència sorgeix la metodologia del PAM 2020-2023, que al compromís i la planificació del primer pretén afegir-hi més proximitat amb la ciutadania, un seguiment millor i una capacitat d'adaptació més gran al context i a les contingències del mandat.

El PAM 2020-2023 planteja una nova metodologia de seguiment, més clara i visual, així com la vinculació de les propostes i els projectes polítics d'Esparreguera amb uns objectius estratègics mundials com són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), marcats per les Nacions Unides en l'Agenda 2030.

pam.esparreguera.cat es detallen els projectes per desenvolupar estructurats en 7 objectius estratègics i 22 d'específics, tots ells concretats en 107 actuacions que l'Ajuntament vol assolir en el present mandat. Així mateix, el PAM s'acompanya d'un Pla d'Inversions Municipal (PIM) i d'uns valors transversals que han d'impregnar el conjunt de projectes, inversions i actuacions de l'organització.