Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

La Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania és un òrgan de caràcter permanent presidit per l'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui, està integrat per representants de tots els grups polítics. En sessions ordinàries se celebra amb periodicitat quinzenal el dimarts a les 18:30 hores.

Les seves funcions són l'estudi, informe i consulta d’assumptes que s'han d'aprovar pel Ple de la Corporació, assumptes que l'alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple o els regidors/es delegats decideixin sotmetre a la seva consideració, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern i regidors/es delegats.

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

President de la Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

Organització i Persones | Educació | Infància | Cultura

Mobilitat i accessibilitat | Protecció civil

Portaveu del grup Esparreguera En Comú - En Comú Guanyem

Esports

Portaveu del grup Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista

Portaveu del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Portaveu del grup Agrupació d'electors Esparreguera 2031

Portaveu del grup Junts per Esparreguera