Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

La Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania és un òrgan de caràcter permanent presidit per l'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui, està integrat per representants de tots els grups polítics. En sessions ordinàries se celebra amb periodicitat mensual el dimarts a les 18:30 hores.

Les seves funcions són l'estudi, informe i consulta d’assumptes que s'han d'aprovar pel Ple de la Corporació, assumptes que l'alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple o els regidors/es delegats decideixin sotmetre a la seva consideració, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern i regidors/es delegats.

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Partrimoni municipal | Organització i persones | Cultura | Comunicació

Tinent d'Alcaldia

Joventut | Turisme | Emprenedoria | Acció jove

Tinenta d'Alcaldia

Cooperació | Feminismes i LGTBI | Convivència | Protecció i tinença d'animals