Habitatge

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús 

La Generalitat de Catalunya atorga unes subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a sectors de població en risc d'exclusió social. 

Hi poden accedir joves fins a 35 anys i  persones de 36 anys o més, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. 

Tarifació social d’aigua 

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. 

Aquesta bonificació va dirigida a persones titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titulars d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies: 

  • Tarifa social del cànon de l'aigua per a persones perceptores de pensions mínimes contributives com els casos de SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb tots els seus membres en situació d'atur
  • Tarifa social del cànon de l'aigua per a col·lectius d'especial protecció com les persones que cobren la prestació no contributiva per jubilació, invalidesa, Renda Garantida de Ciutadania, Fons d’Assistència Social o persones perceptores de la Llei General de la Discapacitat.
  • Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’ajuntament. 

Prestació econòmica pel manteniment de les despeses de la llar

La prestació pel manteniment de les despeses de la llar és un ajut permanent que atorga la Generalitat de Catalunya per a les persones que no poden atendre amb llurs ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que s’han quedat soles afrontant les despeses. Aquesta prestació té com a finalitat garantir l'ús de l'habitatge usual tot facilitant una vida independent. 

Per tant, aquesta ajuda va dirigida a les persones que no poden cobrir les despeses de manteniment de la llar perquè el/la cònjuge o bé el/la familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, ha mort.