Famílies monoparentals i famílies nombroses

Les famílies nombroses i les famílies monoparentals tenen un seguit d'ajudes i prestacions pel grau de càrrega en cures i despeses econòmiques que comporta la configuració de la unitat familiar.

Segons la normativa aplicable, s'entén per família nombrosa aquella que està formada per una o dues persones ascendents amb tres o més fills i també aquelles que tenen dos fills o filles amb una discapacitat igual o superior al 33%. També tenen aquesta condició aquelles famílies compostes per una mare o pare separat o divorciat amb tres o més filles a càrrec seu i sota dependència econòmica d'ambdós ascendents o aquelles famílies formades per dos o més germans orfes sota tutela.

Hi ha dues categories per a les famílies nombroses: l'especial, que s'aplica en els supòsits de cinc infants o més, quatre infants dels quals almenys tres siguin de part o adopció múltiple o quatre infants quan els ingressos anuals de la unitat familiar no superin el 75% de l'IMPREM; i el general, que engloba la resta de casos.

Per altra banda, el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya descriu les famílies monoparentals com aquelles famílies que estan formades per una sola persona i per un o més fills o filles menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen juntes i en depenen econòmicament.

Títol de família monoparental 

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dona dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries. 

Subvenció municipal quota IBI famílies monoparentals

En l’àmbit municipal, s’ha creat una ajuda per les famílies monoparentals d’Esparreguera que es basa a finançar la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). Per a sol·licitar una subvenció en règim de concurrència competitiva, cal complir una sèrie de requisits: 

  • Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent a la data de meritació de la quota subvencionada de l'impost sobre béns immobles (1 de gener).
  • Estar empadronat al municipi d'Esparreguera en la data de meritació de la quota subvencionada.
  • Ésser subjecte passiu de l'Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual en la data de meritació de la quota subvencionada. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.
  • No tenir deutes amb l'Ajuntament, la resta d'Administracions ni amb la Seguretat Social.

Cal esperar a la convocatòria anual per saber el termini de presentació de la sol·licitud. 

Títol família nombrosa

Amb el títol de família nombrosa s’acredita la condició de família nombrosa i permet gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials. S'expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i un carnet individual per a cada membre.  

El títol distingeix entre dues categories de família nombrosa, l'especial i la general, que determinen la concreció dels beneficis per als diferents titulars.