Dependència i discapacitat

Reconeixement de la situació de dependència 

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o d'ajuts importants per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. El reconeixement de la dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes. 

Reconeixement de la discapacitat 

Les persones amb discapacitat física, cognitiva o sensorial poden optar a unes prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.  

Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%. El reconeixement i revisió del grau de discapacitat és un tràmit dirigit que va dirigit a les persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per dur a terme les activitats de la vida diària (AVD), en la manera o dins del marge que es considera normal. 

Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat 

La Generalitat de Catalunya atorga la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) amb l’objectiu de contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Es tracta de mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. 

Per accedir a aquesta prestació les persones han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts. 

Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat

Les persones amb grau de discapacitat reconegut i amb un barem de mobilitat positiu poden sol·licitar la targeta d'aparcament individual al seu ajuntament per facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional.

Ho poden demanar les persones majors de 18 anys amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a 33% o amb un grau d’agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. També les persones menors de 3 anys que depenen de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. 

Targeta d'aparcament provisional per a persones amb mobilitat reduïda 

Les persones que presenten mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa de malaltia o patologia d'extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida, poden sol·licitar la targeta d'aparcament provisional al seu ajuntament per facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional.

Ho poden demanar les persones empadronades al municipi que presenten mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa de malaltia o patologia d'extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament.