Dependència i discapacitat

Reconeixement de la situació de dependència 

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o d'ajuts importants per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. El reconeixement de la dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes. 

Reconeixement de la discapacitat 

Les persones amb discapacitat física, cognitiva o sensorial poden optar a unes prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.  

Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%. El reconeixement i revisió del grau de discapacitat és un tràmit dirigit que va dirigit a les persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per dur a terme les activitats de la vida diària (AVD), en la manera o dins del marge que es considera normal. 

Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat 

La Generalitat de Catalunya atorga la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) amb l’objectiu de contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Es tracta de mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. 

Per accedir a aquesta prestació les persones han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts. 

Prestació econòmica per a atencions a l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals

La prestació econòmica per a atencions a l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals és una prestació del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i va dirigida a les persones amb una resolució de grau de dependència I, II i III que han de signar un acord per a establir el Pla Individual d'Atenció (PIA). La prestació s'ha de demanar en el moment en què s'elabora el PIA amb el treballador/a social de referència i us permet seleccionar la prestació que millor s'ajusti a les vostres necessitats personals. Excepcionalment, però, les persones que encara no tinguin el seu primer PIA elaborat, poden demanar la prestació tramitant aquest formulari de sol·licitud, emplenat amb les dades de la persona cuidadora.

Per a accedir a la prestació la persona cuidadora haurà de complir amb diferents requisits entorn de la relació amb el parentiu, la relació amb la capacitat de la persona cuidadora, en relació amb la necessitat de convivència o altres requisits com la qualitat de les cures i el seguiment d'aquestes.

Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat

Les persones amb grau de discapacitat reconegut i amb un barem de mobilitat positiu poden sol·licitar la targeta d'aparcament individual al seu ajuntament per facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional.

Ho poden demanar les persones majors de 18 anys amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a 33% o amb un grau d’agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. També les persones menors de 3 anys que depenen de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. 

Targeta d'aparcament provisional per a persones amb mobilitat reduïda 

Les persones que presenten mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa de malaltia o patologia d'extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida, poden sol·licitar la targeta d'aparcament provisional al seu ajuntament per facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional.

Ho poden demanar les persones empadronades al municipi que presenten mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa de malaltia o patologia d'extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament.