Prestacions econòmiques

Ingrés Mínim Vital

L’Ingrés Mínim Vital (IMV)és una prestació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques. 

Renda Garantida de la Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és una prestació de la Generalitat de Catalunya i neix per a garantir que els i les ciutadanes de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.  

La RGC la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc. La persona beneficiària ha de respondre de manera activa, compromesa i responsable per superar la seva situació mitjançant un itinerari d’inserció laboral que li garanteixi autonomia i independència econòmica. 

Pensions no contributives

Les pensions no contributives són uns ingressos econòmics mensuals que l'Estat garanteix a aquelles persones que no tenen recursos suficients per a la seva subsistència i no poden acollir-se —per manca de cotització a la Seguretat Social— a les pensions contributives. Les persones beneficiàries d'aquestes pensions gaudeixen de la condició de pensionistes de la Seguretat Social. El reconeixement del dret d'accés a una pensió no contributiva comporta l'accés a l'assistència mèdica i farmacèutica de la Seguretat Social. 

Les pensions no contributives, atenen dos col·lectius: persones grans i persones amb discapacitat. Diferenciem dos tipologies de prestació: 

  • Pensió no contributiva per a jubilació: Prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a majors de 65 anys que no poden acollir-se al sistema contributiu de pensions i no tenen recursos econòmics suficients.
  • Pensió no contributiva per invalidesa: La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d'entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

La Generalitat també atorga una prestació complementària a la pensió no contributiva per a invalidesa o jubilació. Es tracta d’una prestació permanent destinada a complementar la pensió de la modalitat no contributiva (PNC) de la Seguretat Social per a les persones que no es poden incorporar al món del treball. Ho poden sol·licitar aquelles persones que ja són pensionistes.