Escola Municipal de Les Arts

Preinscripció i matrícula viva per al curs 2023/24

Publicació de l’oferta de places disponibles: Dimarts 5 de setembre de 2023.

Inici del període de matrícula viva: Dimarts 5 de setembre de 2023.

Durada de la matrícula viva: La matrícula viva té vigència durant tot el curs 2023-2024. 

Procediment de sol·licitud de matrícula viva

 • Cal consultar l’oferta de places disponibles.
 • La ciutadania haurà de fer la sol·licitud a través de correu electrònic, a l'adreça [email protected], amb l’assumpte "Matrícula Viva" indicant el nom i cognoms i la data de naixement de la persona que es vol matricular, un correu electrònic i/o telèfon de contacte i el programa, disciplina i/o instrument que es vol cursar.
 • L’equip directiu farà arribar una resposta per correu electrònic a la mateixa sol·licitud i, en cas afirmatiu, indicarà la manera de formalitzar la matriculació. En cas negatiu, s'indicarà que la sol·licitud queda en llista d’espera.

Llistes d'espera

Les persones que no hagin obtingut plaça s’afegiran a les llistes d’espera per programa i/o especialitat ja creades per ordre d'arribada de les sol·licituds. La llista d’espera tindrà vigència durant tot el curs.  

Informació a tenir en compte

Les tarifes del servei de l'Escola Municipal de Música i Dansa són les regulades a l'Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.

Preinscripció i matrícula ordinària per al curs 2023/24

Període de confirmació de plaça per l'alumnat de l'escola: del 2 al 12 de maig de 2023.

Jornada de portes obertes: dijous 11 de maig de 2023 a les 17.30 (infantil i primària) i 18.30 h (secundària, joves i adults).

Reunió informativa per l'alumnat nou: dilluns 15 de maig de 2023 a les 18.30 h.

Període de preinscripció alumnat nou: del 16 al 23 de maig de 2023, mitjançant el mòdul d’Inscripció ciutadana de l’aplicació Gwido.

Proves de nivell: del dimarts 16 de maig al dimarts 23 de maig de 2023. (Contactar amb la secretaria de l’escola per concertar-la amb cada especialista).

Publicació del llistat de preinscripcions i barems provisionals: Dijous 25 de maig de 2023.

Període de reclamacions: del 25 al 29 de maig de 2023.

Publicació llistes definitives de les preinscripcions admeses i llistes d’espera: dimecres 31 de maig de 2023.

Període de matrícula: del 31 de maig al 14 de juny de 2023.

Matrícula viva: Des de la confirmació per part de la direcció del centre fins al 10 de juliol.

Procediment de preinscripció en període ordinari

 • La ciutadania haurà de fer la sol·licitud de preinscripció mitjançant l’aplicació Gwido.
 • A cada sol·licitud de preinscripció se’ls assignarà un número d’ordre per resoldre les situacions d’empat que es poguessin esdevenir.
 • A cada sol·licitud de preinscripció s’assignarà una puntuació amb relació a uns criteris de barems descrits més avall.
 • Una vegada finalitzat el període de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és igual o inferior al nombre de places vacants, es consideraran admesos tots els sol·licitants. Si, en canvi, el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places vacants, seran admesos tants alumnes com places que s’ofereixen, d'acord amb el resultat de l'aplicació dels barems i el sorteig públic.
 • Les reclamacions, del període de reclamacions dels llistats i barems provisionals, s’han d’adreçar a la Secretaria de l’Escola presencial o per correu electrònic [email protected].
 • L’assignació de places de l’alumnat que obtingui la mateixa puntuació es farà per sorteig. El sorteig, el portaran a terme els membres de l’equip directiu conjuntament amb els membres de la junta de l’AMPA i es durà a terme en acte públic a l’Escola Municipal de Les Arts. S’informarà la web municipal i a la cartellera de l’Escola del dia i hora de la seva realització.
 • En la data, lloc i hora indicats en les instruccions, es realitzarà el sorteig, per determinar el número de tall, des del qual s’ordenarà en sentit ascendent amb relació al número assignat en la sol·licitud de la preinscripció.

Matrícula de l'alumnat de l'escola

 • La no formalització de la confirmació de plaça suposarà la pèrdua de la plaça adjudicada. Per tornar a accedir s’haurà d’accedir al procediment de preinscripció i matrícula.
 • La confirmació de la plaça es realitzarà mitjançant l'aplicació Gwido.

Matrícula de l'alumnat nou

Llistes d'espera

Un cop es finalitzi el període de matriculació, es crearà la llista d’espera per programa i/o especialitat d’aquelles sol·licituds que no hagin obtingut plaça, en l’ordre que hagi resultat del sorteig realitzat, si s’escau. Un cop creades aquestes llistes, totes aquelles noves sol·licituds que arribin i que no hi hagi places vacants, s’aniran afegint en aquests llistats per ordre d’arribada. La llista d’espera tindrà vigència durant tot el curs. 

Informació a tenir en compte

Les tarifes del servei de l'Escola Municipal de Música i Dansa són les regulades a l'Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.