Document Únic de Protecció Civil Municipal

La Protecció Civil és un servei públic que comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.

L’acció pública en matèria de protecció civil té com a finalitats bàsiques la previsió dels riscs greus, la prevenció mitjançant la vigilància, la planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, la intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques i el restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat.

El Document Únic de Protecció Civil Municipal

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) planifica la protecció civil en l'àmbit local i inclou tots els riscos que afectin el municipi d'acord amb els diferents plans i sobre la base de l'estructura establerta pel Departament d'Interior. Per tant, serveix de guia per a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i per a donar una resposta ràpida i adequada a les possibles situacions d'emergència que es puguin produir al municipi.

Els riscos que contempla el DUPROCIM són els territorials i els especials. Per una banda, els territorials, són els riscos compresos per les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, les onades de calor i de fred i les derivades de la concentració de persones. En aquest apartat també s'inclouen riscos derivats de transport de viatgers per ferrocarril, ja que la línia R4 de rodalies RENFE Manresa-Barcelona passa a través del terme municipal d'Esparreguera, i per conductes amb matèries perilloses, ja que part del municipi es troba dins de l'àrea d'afectació de la canonada de gas natural que travessa el municipi de Sant Esteve Sesrovires. Per altra banda, contempla alguns riscos especials, com el risc químic en establiments industrials i en el transport de matèries perilloses, nevades, ventades, incendis forestals, inundacions i sismes.