Tanca
Serveis Socials 28 de maig de 2021

Ja es poden demanar les subvencions per a participar a casals i activitats d’estiu

Des d’avui i fins al 10 de juny està obert el termini per a sol·licitar aquesta nova línia d’ajuts que vol facilitar l’accés d’infants i joves d’entre 3 i 18 anys a les activitats de lleure que realitzin entitats municipals. El tràmit s’ha de fer preferentment de manera telemàtica, tot i que també s’ofereix la possibilitat de fer-lo presencialment a la UAT

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert avui la convocatòria de subvencions destinades a finançar els Casals d’Estiu i les seves activitats complementàries d’acollida i menjador per a persones amb recursos insuficients. Aquest ajut està destinat a infants i adolescents de 3 a 18 anys i inclou les activitats d’estiu que es realitzin al municipi entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Per a poder-hi optar cal estar empadronat a Esparreguera i que la unitat de convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos no superiors a tres vegades i mitja l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 10 de juny. Preferentment s’han de presentar telemàticament des de la seu electrònica municipal</a>, però el tràmit es pot fer també presencialment a la Unitat d’Atenció Transversal (UAT), ubicada al carrer de l’Hospital número 9. El pressupost total d’aquesta línia de subvencions és de 20.000 euros i l’import màxim que es concedirà serà de 300 euros per infant.

Les activitats subvencionables han de realitzar-se a Esparreguera i han d’estar organitzades per AMPAs o AFAs dels centres educatius i societats cooperatives d’ensenyament del municipi, entitats i clubs esportius, entitats de lleure, empreses o el propi Ajuntament. Per a poder optar a aquests ajuts cal estar empadronats al terme municipal d’Esparreguera per un període no inferior a 6 mesos. Així mateix, la unitat familiar de la persona sol·licitant ha de tenir un Índex de Renda de Suficiència de Catalunya mensual igual o inferior a 1,3 per al primer membre de la unitat, per a cada adult de més a la llar el límit es multiplica per 0,5 i per a cada infant menor de 16 anys més que hi hagi a la llar, aquesta limitació es multiplica per 0,3. En tot cas, el límit d’ingressos màxims de la unitat de convivència no pot ser superior a 3,5 vegades l’IRSC. Als efectes d’aquesta subvenció s’entén per unitat de convivència la constituïda pel sol·licitant i totes les persones que convisquin amb ell, amb o sense relació de parentiu, segons les dades que consten al padró municipal.

La sol·licitud s’ha d’efectuar a nom del pare, mare o tutor/a legal del menor beneficiari, o a nom del beneficiari si aquest té la majoria d’edat en el moment d’efectuar-la, i cal aportar tota la documentació que contemplen les bases de la convocatòria. A causa de la situació sanitària es prioritza la presentació de manera telemàtica, tot i que aquelles famílies que no disposin de mitjans electrònics la podran presentar també presencialment a la UAT, que atén a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre. Per accedir-hi caldrà però demana cita prèvia a través de la web citaprevia.esparreguera.cat o del telèfon 93 777 60 36.

La partida destinada a aquesta línia d’ajuts recollida dins el pressupost municipal 2021 és de 20.000 euros. L’import a concedir es determinarà de forma proporcional entre les persones sol·licitants, en relació als punts obtinguts en la valoració. En tot cas, la quantia màxima que s’atorgarà no sobrepassarà en cap cas l’import sol·licitat, ni podrà superar el cost de l’activitat subvencionada, així mateix tampoc podrà excedir dels 300 euros per infant o jove.

Comparteix aquest contingut