Tanca
Memòria Històrica 27 de juny de 2022

L’Ajuntament publica la carta de serveis de l’Arxiu Històric Municipal

Es tracta d’un document públic amb el qual s’informa a la ciutadania dels serveis que s’ofereixen, les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits i els drets i deures de les persones usuàries. Entre els compromisos adquirits per l’Arxiu en la carta hi ha el de donar resposta al 100% de les peticions rebudes en un termini màxim de 72 hores i oferir un mínim de 20 activitats anuals als centres educatius

L’Ajuntament d’Esparreguera ha publicat aquest mes la carta de serveis de l’Arxiu Arxiu Històric Municipal. Es tracta d’un document públic amb el qual s’informa a la ciutadania dels serveis que s’ofereixen, les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d’usuaris de les prestacions municipals. La carta de servei ha estat elaborada pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament juntament amb l’Arxiu Històric Municipal i han comptat amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona. Entre els compromisos adquirits per l’Arxiu hi ha el de donar resposta al 100% de les peticions rebudes en un termini màxim de 72 hores i oferir un mínim de 20 activitats anuals relacionades amb la història local als centres educatius. La Policia Local d’Esparreguera i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) van ser els dos primers departaments de l’Ajuntament a disposar de cartes de serveis, l’any passat s’hi va sumar el servei de Teleassistència i, actualment, s’està treballant en la redacció d’aquest document per al departament de Via Pública.

En el document es defineix la missió de l’Arxiu, que és recollir, conservar i difondre el fons documental generat per la mateixa Administració i també recollir els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals vulguin dipositar-hi. Així mateix, l’Arxiu Històric Municipal gestiona, conserva, organitza, difon i posa a l’abast dels ciutadans i de la mateixa Administració tota la documentació que generen i reben els diferents serveis municipals. També es concreten les línies del servei, que són la digitalització documental, l’accés a la informació, l’assessorament als centres educatius, la promoció del Premi de Recerca Vila d’Esparreguera, la conservació i custòdia del fons documental municipal i l’organització d’activitats culturals relacionades amb la història local.  El cost directe del Servei de l’Arxiu Municipal va ser, l’any 2021, de 84.880 euros.

En la carta de serveis també s’indica que la prestació és gratuïta per a les persones usuàries, es detallen les dades de contacte i l’equip tècnic del servei, que està format per una tècnica en gestió documental i una auxiliar administrativa. D’altra banda, es recullen els drets de les persones usuàries, entre els quals hi ha conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les sol·licituds, ser tractat amb respecte i ser atès amb agilitat, i obtenir informacions entenedores i completes; tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la vostra intimitat. I també els deures, com fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis, respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per als tràmits i convocatòries, respectar la dignitat personal i professional del personal municipal, respectar l’ordre d’atenció i facilitar dades veraces.

També s’hi detallen les formes de participació i, en aquest sentit, s’afirma que es farà una enquesta anual a través de la plataforma Esparreguera Decideix, per a valorar l’atenció rebuda en l’àmbit de l’atenció ciutadana, i també s’indica la possibilitat de formular queixes, suggeriments i agraïments, ja sigui de manera presencial a l’OAC o telemàticament a través d ela seu electrònica municipal. La carta preveu uns compromisos de qualitat, com garantir que les persones usuàries valorin la competència professional del personal que les ha atès i la qualitat de la informació rebuda amb un mínim de 7 sobre 10; donar resposta al 100% de les peticions rebudes en un termini màxim de 72 hores hàbils des de la sol·licitud o oferir un mínim de 20 activitats anuals de descobriment d’història local (xerrades, exposicions, rutes i visites) als centres educatius. Per avaluar-ne el grau de compliment, anualment, l’Arxiu Històric Municipal publicarà en el Portal de Transparència un informe de seguiment sobre els compromisos de qualitat.

Comparteix aquest contingut