Tanca
Hisenda 21 d’abril de 2020

L’Organisme de Gestió Tributària i l'Ajuntament acorden el nou calendari fiscal del 2020

L’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, l’impost de vehicles de tracció mecànica i la taxa d’escombraries veuen modificats els seus períodes de cobrament per adaptar-los a la situació actual. Aquests tributs començaran a cobrar-se el proper mes de juny, quan també es cobrarà la part proporcional dels serveis municipals prestats al març fins al tancament dels mateixos

L’Ajuntament d’Esparreguera ha acceptat la proposta de nou calendari fiscal presentat per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i aquest començarà a aplicar-se a partir del proper mes de juny. Com a principals novetats, l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI), l’impost de vehicles de tracció mecànica i la taxa d’escombraries veuen modificats els seus períodes de cobrament, que han quedat distribuïts al llarg d’aquest 2020. El nou calendari es publicarà properament a la seu de l’ORGT i el seu desplegament es farà en paral·lel al cobrament de la part proporcional dels serveis municipals prestats al mes de març fins al tancament dels mateixos com a conseqüència de l’emergència sanitària. El cobrament de les taxes per aquests serveis no es reprendrà, però, fins que la seva prestació quedi restablerta.

Segons el nou calendari fiscal aprovat, l’IBI tindrà un nou termini de pagament voluntari entre el 4 de maig i l’1 de setembre, mentre que les domiciliacions dels pagaments fraccionats d’aquest tribut es faran a l’inici dels mesos de juliol, setembre, novembre i desembre. Segons ha explicat el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, “des del govern municipal s’havia proposat espaiar més el cobrament d’aquest impost, de manera que la quarta fracció es cobrés el mes de febrer de 2021”. Això, però no ha estat possible perquè, tal i com també ha declarat el regidor Farriols, “si diferíem el darrer cobrament més enllà d’aquest any la legislació ens obliga a carregar interessos a la ciutadania”. No obstant, segons el regidor de Serveis Econòmics, “si es modifiqués la llei es podria fer una nova modificació d’aquest calendari i adaptar-la perquè sigui el més avantatjosa possible”.

El cobrament de l’impost de vehicles de tracció mecànica va ser el primer que es va modificar, inclús abans de la nova proposta de calendari fiscal, per traslladar la propera domiciliació de l’1 d’abril al 2 de juny. El període de pagament voluntari d’aquest tribut va començar el passat 23 de març i acabarà el dia 2 de juny. D’altra banda, amb el nou calendari fiscal la taxa d’escombraries podrà pagar-se en període voluntari, igual que l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, fins a l’1 de setembre, si bé les domiciliacions del pagament fraccionat de l’impost de residus no es faran coincidir amb les de l’IBI i es cobraran a començament dels mesos d’agost i octubre.

El cobrament de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) no varia i es manté amb el període de pagament voluntari entre el 18 de setembre i el 18 de novembre, i les domiciliacions del pagament fraccionat per a l’inici dels mesos d’octubre i novembre. Pel que fa a la taxa de guals, les domiciliacions es preveuen per a l'1 de setembre la primera fracció i el 2 de novembre la segona. Finalment, la taxa d’autotaxis podrà liquidar-se voluntàriament entre el 2 de juny i el 5 d’agost si bé les domiciliacions es carregaran amb data de 3 d’agost.

Cobrament de taxes dels serveis municipals

El passat mes de març l’Ajuntament d’Esparreguera va congelar el cobrament de les taxes dels diferents serveis municipals que no poden prestar-se amb normalitat com a conseqüència de l’emergència sanitària. L’Escola de Música i Dansa, el Taller d’Arts Plàstiques, els Tallers Familiars, el Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC), el Centre de Dia, els diferents serveis esportius i les escoles bressol municipals no estan girant els seus rebuts fins que es reobri el seu funcionament habitual. Tampoc s’estan cobrant els imports corresponents al transport adaptat per al Centre de Dia, Serveis Socials i el TOCC. En tots els casos el servei es tornarà a cobrar quan aquest torni a prestar-se amb normalitat i, en cap cas, no es cobrarà el període durant el qual la prestació hagi estat suspesa.

En aquests serveis municipals queda pendent el cobrament dels rebuts corresponents a la part proporcional del servei que sí es va prestar a començament del mes de març. Aquesta fracció dels rebuts es cobrarà a principis del mes de juny i del mes de juliol, repartida en dos meitats. En el cas de les Escoles Bressol Municipals, però, els imports carregats al mes de juny seran els corresponents al servei d’acollida i menjador del mes de febrer, mentre que al mes de juliol cobraran la part proporcional dels serveis d’acollida, menjador i escola del mes de març.

En relació a la taxa per serveis prestats a la Residència Can de Comelles i el preu públic per publicitat a l’emissora municipal de ràdio del mes de març es manté el calendari inicial, i el període de pagament voluntari serà del 24 d’abril al 26 de juny, mentre que el càrrec dels rebuts domiciliats es farà el 4 de maig. Tant pel que fa a la Residència de Can Comelles com a la publicitat a Ràdio Esparreguera, els rebuts corresponents al mes de febrer sí han vist modificat el període de liquidació: s’amplia fins al 2 de juny el termini de pagament voluntari i s’estableix l’1 de juny com a data del càrrec per domiciliació. En el cas de la Residència de Can Comelles, s’ha previst l’opció de fer el pagament voluntari del rebut corresponent al mes de febrer fins al 20 de maig, directament a l’Ajuntament mitjançant transferència bancària.