Tanca
Govern Obert 13 de juliol de 2023

El consistori posa en marxa la Bústia ètica i aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs

Les dues iniciatives formen part del Pla de Mesures Antifrau i tenen per objectiu enfortir la integritat del sector públic. La Bústia ètica és un canal segur de comunicats, denúncies i consultes sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament d'Esparreguera i el Codi de conducta estableix els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l’ens local

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en funcionament la Bústia ètica i de bon govern, un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer comunicacions o alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars al consistori, que coneguin o de les que tinguin sospites fonamentades. Aquesta iniciativa forma part del Pla de Mesures Antifrau, aprovat el passat mes d’octubre en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la gestió dels fons que arribin del programa europeu Next Generation EU. En el mateix marc, el consistori també ha aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs, un document que té com a objectius fonamentals establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs i les normes de conducta que se’n deriven i determinar els principis de bon govern que han de servir per a fomentar una millor actuació dels ens locals. A banda de la Bústia ètica i el codi de conducta, el consistori també ha creat la Comissió Antifrau i ha aprovat una declaració institucional de compromís amb la lluita contra la corrupció.

A la Bústia ètica s’hi pot accedir digitalment des de la seu electrònica municipal. A través d’aquest canal qualsevol ciutadà pot enviar una denúncia o comunicat per a informar sobre la detecció d’una mala praxi i aportar-ne proves. A més, també es pot fer servir aquest canal per fer arribar al consistori consultes relatives a la integritat o al Codi de conducta dels alts càrrecs de l’ajuntament. Per a enviar un comunicat a través de la bústia cal indicar l’assumpte i fer una descripció dels fets, procurant no incorporar informació que pugui identificar a l’emissari, en cas d’haver optat per preservar l’anonimat. Així mateix, s’aconsella assenyalar com es pot verificar la informació comunicada i aportar tota la documentació disponible sobre l'assumpte, ja siguin fitxer de so, d’imatge, de vídeo, de text o altres documents.

A la bústia no es poden formular comunicacions amb una finalitat diferent de les previstes, ni aquelles que puguin vulnerar els drets fonamentals a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal i familiar de terceres persones, que siguin contràries a la dignitat de la persona o que lesionin la legislació de protecció de dades de caràcter personal. A més, cal tenir en compte que les comunicacions efectuades per aquest canal no són sol·licituds d’iniciació de procediments administratius, els quals es poden iniciar telemàticament al catàleg de tràmits de la seu electrònica o presencialment a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Tant les comunicacions realitzades com l’informe resultant de la comprovació o investigació dels fets no poden ser objecte de reclamació, ni de recurs en via administrativa o contenciosa administrativa.

En referència al Codi de conducta dels alts càrrecs, aquest és aplicable als membres de la corporació, en la seva condició de representants electes; els titulars d’òrgans superiors i directius; i els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic. El document defineix quins són els principis ètics que han de guiar la seva actuació, entre els quals s’inclouen el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, la integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics i la igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació. Pel que fa als principis de bon govern hi figuren la satisfacció de l’interès públic general, la transparència i rendició de comptes, la participació, la qualitat i l’accessibilitat i simplificació, entre d’altres. El document també defineix les normes de conducta tant pel que fa als compromisos generals, com els relacionats amb als conflictes d’interessos i grups d’interès i amb la ciutadania. A més, s’estableix el règim sancionador en cas d’incompliment de les normes del codi.  

Aquestes dues iniciatives formen part del Pla de Mesures Antifrau, una eina de planificació que té per finalitat la prevenció de la corrupció institucional. Aquest document s'estructura al voltant de quatre elements clau del cicle contra el frau, que són la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució. Les mesures d'aquest pla s’apliquen a totes les persones i els departaments implicats en la gestió dels projectes que comptin amb finançament provinent d’aquests fons europeus. Dins les mesures preventives contemplades en el document hi ha també la declaració institucional de compromís de promoció de la cultura ètica i de lluita contra el frau i la corrupció i, per a garantir la correcta aplicació de les mesures, s’ha creat la Comissió Antifrau, a la que correspon gestionar les comunicacions i denuncies vinculades als projectes finançats per fons Next Generation.