Tanca
Participació Ciutadana Societat 28 d’octubre de 2021

En marxa la consulta pública prèvia a la sol·licitud de declaració d’àrea d’habitatge tens

A través de la plataforma Esparreguera Decideix, la ciutadania pot fer arribar les seves propostes i al·legacions a la demanda que l’Ajuntament d’Esparreguera farà arribar a la Generalitat per incloure el municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer amb l’objectiu de rebaixar i congelar el preu dels contractes de lloguer a la vila

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en marxa una consulta pública prèvia a la sol·licitud d’inclusió del municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de rebaixar i congelar el preu dels nous contractes de lloguer a la vila. En la sol·licitud es justifica que el municipi compleix els requisits per a ser declarat Àrea amb Mercat d’habitatge Tens, ja que el cost del lloguer de l’habitatge és superior al 30% dels ingressos habituals de les llars i el preu del lloguer va experimentar un increment, durant els últims 5 anys, de més de 3 punts per sobre de l’IPC de Catalunya. La consulta està activa des d’ahir a la plataforma Esparreguera Decideix i la ciutadania hi podrà presentar propostes fins al 25 de novembre. Després de passar el tràmit de consulta, la proposta d’acord per a demanar que Esparreguera sigui declarada àrea d’habitatge tens es portarà a aprovació al ple municipal i, si prospera, serà traslladada al govern català.

L’impuls d’aquesta acció l’està encapçalant la CUP, arran del pacte signat el passat mes de maig amb els dos partits que formen l’equip de govern, PSC i Esparreguera en Comú, per delegar en el seu regidor Miguel Ángel Guiral la gestió d’algunes accions polítiques locals en matèria d’Habitatge. En la memòria tècnica que acompanya la sol·licitud per a declarar Esparreguera com Àrea amb Mercat d’habitatge Tens també s’explica que el creixement dels preus de lloguer han experimentat un augment sostingut al municipi amb un creixement, en percentatge, entre l’any 2016 i l’any 2020 del 21,2%, sent l’increment de contractes del 3,8%. Pel que fa a les variables que permeten contextualitzar correctament l’augment del preu de lloguer i poden influir en el mercat d’habitatge, cal tenir en compte l’increment de la demanda, la renda familiar disponible bruta (RFDB) o l’estat del parc d’habitatge del municipi. En aquest sentit, s’apunta que Esparreguera, que té més de 20.000 habitants, per demanda poblacional se situa a nivell d’Olesa de Montserrat i Martorell, municipis que ja estan inclosos com AMT.

En referència al parc d’habitatge de lloguer disponible, el Pla Local d’Habitatge de 2009-2014, en el seu anàlisi del mercat de lloguer segons dades del cens 2001, afirmava que la proporció de llars en règim de lloguer era només del 12%, inferior al 18% de la província de Barcelona i al 17% de Catalunya. Deu anys més tard, el 2011, el parc d’habitatge de lloguer d’Esparreguera, amb un 13,8%, era lleugerament superior al d’Olesa de Montserrat i clarament inferior al de Martorell (similar al del conjunt de Catalunya). Amb l’aprovació de les ordenances fiscals de 2021 es van incorporar mesures per promoure el foment de la creació de lloguer social, habitatges d’inserció i habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per sota del preu de mercat, mesures que s’apliquen mitjançant la bonificació de l’IBI. La memòria també apunta que durant les dues últimes dècades a Esparreguera no hi ha hagut iniciatives per a la promoció d’habitatges de protecció oficial (HPO) o similars.

Per a poder declarar un municipi com a Àrea amb Mercat d’habitatge Tens es requereix el compliment d’almenys un dels tres requisits que es determinen en la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. En el cas d’Esparreguera se’n compleixen dos. El primer és que el cost de lloguer de l’habitatge sigui superior al 30% dels ingressos habituals de les llars. A Esparreguera, la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) era de 16.900 euros, segons la última dada disponible de l’Institut d’Estadística de Catalunya, corresponent a l’any 2018. El cost total de lloguer anual el 2018 va ser de 6.975,09 euros, el que representa un 41,27% dels ingressos habituals familiars (RFDB). D’altra banda, les dades de lloguer anual el 2020 i 2019 són, respectivament, de 7.370,18 euros i 7.198,91 euros, amb una RFDB similar a 2018, que representa un percentatge superior al 40% dels ingressos habituals familiars.

En segon lloc, es requereix que el preu dels lloguers hagi experimentat un increment superior a l’IPC els darrers 5 anys. A Esparreguera l’acumulat del creixement interanual del preu del lloguer és del 26,3 %, per contra, l’acumulat de l’IPC de Catalunya és del 4,6 %, el que deixa veure una diferencia de 21,7 punts entre els 5 últims anys en que els preus de lloguer han crescut molt per sobre de l’IPC de Catalunya. A banda d’aquesta sol·licitud perquè Esparreguera sigui declarada àrea d’habitatge tens, el consistori també està incoant la redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge i duent a terme diverses actuacions per tal de treballar en aquesta matèria. En aquest sentit, s’està desenvolupant el registre d’habitatges buits i l’aplicació del recàrrec a l’IBI sobre els habitatges declarats desocupats.