Tanca
Política 21 de maig de 2021

El cupaire Miguel Guiral, nou regidor delegat amb atribucions en matèria d’Habitatge

Aquesta delegació específica és fruit de l’acord entre l’equip de govern i el grup municipal de la CUP i té com a objectiu l’elaboració i aprovació del Reglament d’habitatges buits, del Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent i la inclusió d’Esparreguera dins la zona d’habitatge tens fixada per la Generalitat de Catalunya

L’equip de govern i la CUP Esparreguera han segellat un acord a través del qual el grup municipal de l’esquerra independentista assumeix l’impuls d’algunes accions polítiques locals en matèria d’Habitatge. Fruit d’aquest pacte avui s’ha signat un decret de delegació específica de gestió que confereix al regidor adscrit al grup municipal de la CUP, Miguel Guiral, l’acció política en aquest àmbit per tal que pugui impulsar l’elaboració i aprovació del Reglament d’habitatges buits i el Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent. Així mateix, gestionarà la declaració com a bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment dels immobles amb indicis de desocupació per tal que se’ls hi pugui aplicar el recàrrec en l’IBI d’acord amb la corresponent ordenança fiscal i també assumeix les tasques per tal d’incloure el municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

En el ple del passat mes de març es va acordar la moció d’aprovació del reglament d’inspecció d’habitatges buits i la creació del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, presentada pel grup municipal de la CUP. L’aprovació d’aquesta moció va suposar l’inici d’un procés de negociació entre el referit grup polític municipal i l’equip de govern, format pel PSC i Esparreguera en Comú, que ha culminat amb la proposta de l’alcaldia de conferir delegació especifica de gestió a favor del regidor Miguel Guiral per tal que pugui impulsar acció municipal en matèria d’Habitatge, inclosa dins la regidoria d’Urbanisme i Paisatge Urbà. Aquesta delegació li confereix facultats com la representació de l’Ajuntament en l’àmbit de les matèries objecte de delegació, la direcció, inspecció i impuls dels serveis i obres i el desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes competències estaran sota la supervisió del regidor coordinador de l’Àrea de Territori, Rogeli de la Cruz, i en coordinació, per les implicacions en matèria fiscal, amb el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols.

Les atribucions concretes que li han estat delegades són l’elaboració i aprovació del Reglament d’habitatges buits i del Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, d’acord amb les premisses establertes a l’article 8 de l’Ordenança Fiscal número 1, regulador del recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. També s’encarregarà d’iniciar el procediment de declaració com a bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment dels immobles del municipi amb indicis de desocupació i de la confecció del padró 2022, per ser lliurat a la regidoria de Serveis Econòmics, amb el recàrrec sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a habitatges permanentment desocupats establert, d’acord amb la seva corresponent ordenança fiscal i les legislacions autonòmiques i estatals. Així mateix, Miguel Guiral gestionarà l’elaboració d’expedients i tasques per tal de incloure el municipi d’Esparreguera en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

L'alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha assegurat que “aquest acord amb el grup municipal de la CUP per a que encapçalin els expedients de reglament i cens d’habitatges buits demostra que el govern no té la propietat de la política municipal i que als 21 regidors i regidores de l’Ajuntament ens uneix la voluntat de fer avançar Esparreguera”. Segons l’alcalde, “qualsevol iniciativa que contribueixi a millorar la vila suma i aquesta n’és una d’evident, que segurament que tindrà un gran benefici en favor dels veïns i veïnes”. Per la seva banda, el nou regidor delegat amb atribucions en matèria d’Habitatge, Miguel Guiral, ha destacat que “aquesta delegació és una manera de poder intervenir en el mercat de l’habitatge en favor de l’habitatge social” i ha apuntat que a finals d’any espera poder tenir iniciat el Registre municipal d’immobles desocupats per poder començar a aplicar el recàrrec sobre l’IBI als grans propietaris d’habitatges buits i tenir també iniciat “l’expedient per poder incloure Esparreguera com a municipi tensionat, perquè així es permeti limitar els preus del lloguer i fer-los més accessibles a la ciutadania”.

L’acord va ser signat ahir per representants dels tres grups municipals, el portaveu del PSC, Daniel Farriols, el portaveu substitut d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, i la portaveu de la CUP, Raquel Montoya. El socialista Daniel Farriols, ha subratllat “el compromís del govern en buscar aliats més enllà de la majoria” i ha assegurat que “l’acord s’ha fet sense contrapartides, només pel compromís de treball i les ganes de sumar de la CUP, i és una mostra del diàleg i del consens que el govern municipal mira de trobar amb totes les forces polítiques”. El regidor d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, ha apuntat que “allà on tinguem punts en comú ens hi trobarem” i ha subratllat que “el govern ja havia començat a treballar en l’àmbit de l’’habitatge, però valorem molt positivament poder sumar esforços amb la CUP per tirar endavant polítiques progressistes en aquesta matèria”. Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, ha explicat que “el pacte al qual hem arribat amb el govern municipal és el d’establir que el Miguel Guiral sigui el regidor delegat amb atribucions en matèria d’habitatge per treballar tots els temes en els que la CUP ha estat incidint durant el mandat, amb l’objectiu de començar a caminar per tal d’assegurar el dret a l’habitatge, que és un dret molt complex que s’ha d’abordar des de moltes perspectives”.