Tanca
Hisenda 11 de gener de 2024

Ja es pot consultar el calendari fiscal d’Esparreguera del 2024

El document recull els impostos i taxes que la ciutadania del municipi ha d’abonar al llarg de l’any. Els primers cobraments es faran a partir del maig i seran els corresponents a l’IBI i a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. La taxa d’escombraries i la de guals es cobraran a l’estiu i l’impost sobre activitats econòmiques es podrà abonar entre el setembre i el novembre

L’Ajuntament d’Esparreguera i l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, a qui el consistori té delegada la recaptació de tots els impostos i taxes municipals, ja han fet públic el calendari fiscal amb els tributs que els veïns i veïnes del municipi han d’afrontar al llarg del 2024. Els terminis, tant dels períodes voluntaris de pagament com de les domiciliacions, es mantenen molt similars als de l’any passat. Així l’impost sobre béns immobles (IBI) es podrà pagar entre el maig i el juliol, període en el qual també es podrà abonar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. A l’estiu es produirà el cobrament de la taxa d’escombraries i la de guals i, a la tardor, s’haurà de tributar l’impost sobre activitats econòmiques. Aquest any el consistori ha introduït algunes modificacions en les ordenances fiscals, com un increment en el tipus de gravamen de l’IBI, que passa del 0,78 al 0,83%. Des de la web de l’ORGT es poden consultar les dates, fer el pagament d’impostos i domiciliar rebuts, així com demanar cita prèvia per a ser atès a l’oficina local o bé fer consultes.

Segons el calendari fiscal aprovat, el període de pagament voluntari de l’impost sobre béns immobles urbans serà del 2 de maig al 5 de juliol i les domiciliacions es faran efectives el dia 5 de juliol. Per a aquells veïns i veïnes que el paguin de manera fraccionada, la primera fracció es cobrarà el 2 de maig, la segona l’1 de juliol, la tercera l’1 d’octubre i la quarta, el 2 de desembre. L’impost sobre béns immobles rústics i béns immobles rústics construïts també es podrà pagar entre el 2 de maig i el 5 de juliol i les domiciliacions es carregaran amb data 5 de juliol. En referència a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, aquest es podrà pagar del 24 de maig al 26 de juliol i, en el cas de tenir-lo domiciliat, el cobrament es produirà el 26 de juliol.

Paral·lelament, la taxa per gestió de residus domèstics es podrà abonar entre el 3 de juny i el 5 d’agost. En el cas de tenir-la domiciliada el rebut es girarà el 5 d’agost i si l’impost es paga fraccionadament, la primera fracció es cobrarà el 3 de juny i la segona el 4 de novembre. Les mateixes dates s’aplicaran també a la taxa per la gestió de residus comercials. Pel que fa a la taxa per entrada de vehicles-guals també es podrà abonar entre el 3 de juny i el 5 d’agost. En el cas de tenir-la domiciliada el rebut es girarà el 5 d’agost i, si es té fraccionada, el primer cobrament es farà l’1 de juny i el segon, el 2 de setembre. Finalment, l’impost sobre activitats econòmiques podrà pagar-se en període voluntari entre el 16 de setembre i el 18 de novembre i les domiciliacions es preveuen pel 18 de novembre. Si es té fraccionat, l’1 d’octubre es cobrarà la primera fracció i el 2 de desembre, la segona.

Aquest any el consistori ha introduït algunes modificacions en les ordenances fiscals per al 2024, que es van aprovar en la sessió plenària del mes d’octubre, amb l’objectiu d’introduir mesures per a recuperar i millorar la fiscalitat municipal després de 15 anys en què taxes i preus públics han estat congelats. Així, el tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles passa del 0,78 al 0,83%, fet que es calcula que permetrà recaptar 420.000 euros més a nivell global. També varia el tipus de gravamen que s’aplica a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que passa del 3 al 4% i s’incorpora un augment del 5,7% per pal·liar els increments de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en les taxes i preus públics regulades en les ordenances de l’Escola Municipal de Les Arts, els Tallers Artístics i Culturals Municipals i les Escoles Bressol Municipals. A Esparreguera, l’entitat que s’encarrega de la recaptació dels impostos és l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. L’oficina es troba ubicada al carrer de Barcelona número 19 i hi podeu contactar a través del telèfon 93 472 92 51 i de l’adreça de correu electrònic [email protected].