Tanca

Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats socials, veïnals i centres educatius

Es poden demanar ajuts per a programes de foment de l’envelliment actiu, per a la realització d’activitats per a la igualtat de gènere, per projectes en l’àmbit de la cooperació i la cultura de la pau, així com per activitats als barris i pel foment d’iniciatives educatives als centres escolars. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Esparreguera ja ha obert la convocatòria per a finançar activitats per a persones més grans de 65 anys i aquelles que fomentin la participació de la dona i els principis d’igualtat, i la cooperació i la cultura de la pau. Aquestes tres línies d’ajuts es poden demanar fins a l’11 de juny. Així mateix, des de principis de mes està oberta la convocatòria de subvencions per a centres educatius, que finalitza el 31 de maig, i per a associacions veïnals, que es pot sol·licitar fins al 4 de juny. Les sol·licituds per optar a les diferents línies de subvencions municipals hauran de presentar-se telemàticament mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica municipal i hauran d’estar signades electrònicament per la persona representant legal de l’entitat. La convocatòria està adreçada a les associacions privades sense afany de lucre inscrites al registre municipal.

Els ajuts adreçats als centres educatius tenen per objectiu col·laborar en el finançament d’iniciatives educatives que potenciïn els valors i particularitats recollits al Projecte Educatiu de Centre (PEC), així com potenciar el desenvolupament d’iniciatives educatives que impulsin valors ètics com l’equitat i la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat i la cura. A més, es vol afavorir la implantació d’iniciatives educatives, relacionades amb el projecte, orientades al desenvolupament de la creativitat, la innovació educativa i la promoció dels drets a la infància. El termini per a sol·licitar aquests ajuts finalitza el 31 de maig. D’altra banda, en la línia d’ajuts per a la realització de programes i festes populars als carrers i barris, oberta fins al 4 de juny, es valorarà la realització d’activitats socio-culturals obertes a tota la ciutadania i amb una programació diversa per al públic de totes les edats així com aquelles accions que contribueixin a la millora del barri i siguin d’interès general.

En el cas de les subvencions per al foment d’activitats dirigides a les persones més grans de 65 anys es contemplen dos programes. En primer lloc, el d’activitats que promoguin activitats de caràcter lúdic, festiu, social i cultural que contribueixin al manteniment de la vida social i de la prevenció del deteriorament afavorint l’envelliment actiu de les persones més grans de 65 i la realització d’activitats que donin suport a les persones que realitzen tasques de cura de persones d’edat afectades de malalties que cursen amb demència. I en segon lloc, el programa de despeses de lloguer de sales escenicomusicals al municipi per al desenvolupament d’activitats vinculades a la promoció de l’envelliment actiu amb el finançament de fins el 100% de la despesa associada al lloguer amb un màxim de 2.000 euros per any.

En referència al foment de la participació de la dona i la realització d’activitats per a la igualtat de gènere es tindrà en compte la realització d’accions relacionades amb el Pla d’Igualtat Local, que afavoreixin la promoció, la participació, la salut de les dones, la igualtat de gènere, i la sensibilització en contra de les violències masclistes, així com aquelles de caràcter social i cultural que contribueixin a la promoció de les dones i a afavorir el seu benestar social físic i/o psicològic i l’organització d’activitats en favor de la igualtat de gènere o en contra de les violències. I, per últim, en la línia de suport a les entitats locals que realitzin activitats en l'àmbit de la cooperació o la cultura de la pau es valorarà el nombre de persones beneficiàries i el manteniment i continuïtat del programa. El termini per a presentar les sol·licituds per als ajuts de polítiques d’igualtat, gent gran i cooperació i cultura de la pau finalitza l’11 de juny.

Per al 2021, les previsions pressupostàries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva són de 32.000 euros per al foment d’iniciatives educatives als centres escolars; 5.000 euros per a associacions de veïns; 5.500 euros per a subvencions a la gent gran; 1.500 euros per a polítiques d’igualtat; i 500 euros per a entitats de cooperació i foment de la cultura de la pau. Els ajuts s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en la convocatòria.