Tanca
Educació 10 de març de 2022

Obertes les convocatòries de subvencions per a centres i associacions educatives

Per a les AFA’s, AMPA’s i societats cooperatives d’ensenyament el termini finalitza el 30 de març i per a les escoles i instituts el dia 31 del mateix mes. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica municipal, on també es poden consultar les bases d’ambdues convocatòries

L’Ajuntament d’Esparreguera ja ha obert les convocatòries de subvencions per a fomentar les iniciatives educatives dels centres educatius i les que impulsen les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA's), Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA's) i societats cooperatives d’ensenyament. La línia d’ajuts adreçada a escoles i instituts té una dotació total de 32.000 euros i es pot sol·licitar fins al 31 de març i, per a les associacions educatives l’import que es destinarà serà de 7.000 euros i es poden presentar instàncies fins al dia 30 del mateix mes. Les sol·licituds per a optar a les diferents línies de subvencions municipals hauran de presentar-se telemàticament mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica municipal i hauran d’estar signades electrònicament per la persona representant legal de l’entitat o del centre. Per tal de resoldre possibles dubtes i donar suport en la tramitació, el consistori ha organitzat una sessió informativa adreçada a les AFA’s i AMPA’s del municipi, que es farà el dimecres 16 de març a les 5.30 de la tarda a Can Pasqual.

Els ajuts adreçats als centres educatius tenen per objectiu col·laborar en el finançament d’iniciatives educatives que potenciïn els valors i particularitats recollits al Projecte Educatiu de Centre (PEC), així com potenciar el desenvolupament d’iniciatives educatives que impulsin valors ètics com l’equitat i la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat i la cura. A més, es vol afavorir la implantació d’iniciatives educatives, relacionades amb el projecte, orientades al desenvolupament de la creativitat, la innovació educativa i la promoció dels drets a la infància. Els criteris de valoració tindran en compte aspectes com l’abast de la iniciativa educativa i la relació percentual del nombre total d’alumnes beneficiaris i del nombre total d’alumnes del centre educatiu sol·licitant de la subvenció amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides. Així mateix, també es valorarà si l’eix principal de la iniciativa està relacionat amb l’art, amb l’ecologia i la sostenibilitat i si la iniciativa introdueix la perspectiva de gènere o l’alumnat participa en el disseny i desenvolupament de la mateixa.

D’altra banda, també està oberta la convocatòria de la línia de subvencions per a fomentar projectes o activitats que fomentin les iniciatives educatives de les AFAs, AMPAs i societats cooperatives d’ensenyament, que té per objectiu col·laborar en el finançament d’iniciatives educatives organitzades per associacions de famílies d’alumnes, associacions de mares i pares d’alumnes, i societats cooperatives d’ensenyament; donar suport a aquestes associacions com a agents actius de la comunitat educativa al municipi; potenciar iniciatives educatives que fomentin l’equitat i la igualtat d’oportunitats i afavorir el desenvolupament d’iniciatives educatives orientades a la conciliació. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions de famílies d’alumnes i les associacions de mares i pares d’alumnes, inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esparreguera, de l’Escola Municipal de Música i Dansa i les escoles d’educació infantil, primària i secundària que tinguin la seu a Esparreguera i estiguin autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.