Tanca

Junta de Portaveus

Del 29 de novembre al 30 de novembre
A les 18.00 h

Afegir al calendari

La Junta de Portaveus està formada pel portaveu de cadascun dels grups municipals, es reuneix sota la Presidència de l'alcalde/ssa i pot ser convocada a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres.

Aquest òrgan pot emetre informes que sempre tenen el caràcter de consultius i no vinculants i pot requerir l'alcalde/ssa la presència d'un o diversos regidors delegats per tal de reclamar informació sobre els temes inherents a les seves àrees. També poden ser sotmesos a la seva consulta els assumptes que ha de resoldre el Ple i que, a judici de la Presidència, requereixin un estudi previ per part dels portaveus dels grups municipals.