Tanca

Sessió ordinària de la Comissió Informativa General del Ple

La Comissió Informativa General del Ple és un òrgan de caràcter permanent presidit per l'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui, està integrat per tots els regidors/es municipals, que en el cas de l’Ajuntament d’Esparreguera són un total de 21. En sessions ordinàries se celebra amb periodicitat mensual el dimecres anterior a la data de celebració del Ple de la Corporació, a les 18:30 hores.

Les seves funcions són l’estudi i dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a decisió del Ple o de la Junta de govern Local, quan actuï per delegació del Ple; sens perjudici que es puguin debatre els assumptes de les matèries vinculades a les àrees de gestió de les anteriors comissions informatives.