Tanca
Atenció Ciutadana Alcaldia 28 de març de 2023

Ban de l'alcalde per a proveir el càrrec de jutge de pau substitut

Fins al dia 27 d'abril, les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds per al càrrec de jutge de pau substitut del Jutjat de Pau d'Esparreguera. Poden fer-ho, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament presentant la documentació acreditativa de l'acompliment de les condicions necessàries

Ban en relació amb el Decret de l’Alcaldia núm. 922, mitjançant el qual s’ha procedit a la convocatòria pública per a proveir el càrrec de jutge de pau substitut del Jutjat de Pau d’Esparreguera, amb les següents prescripcions:

Requisits exigibles: Aquells previstos al Reglament 3/1995, de 7 de juny del Jutges de Pau i a la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. No obstant  això, estarà a disposició dels interessats una relació de les condicions legalment requerides a les oficines municipals.

Presentació de sol·licituds: Es poden presentar fins el dia 27 d’abril de 2023, inclòs:  

a)   presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, prèvia cita (citaprevia.esparreguera.cat o trucant al  tel. 93 777 18 01 )
b)   telemàticament, a través d'instància genèrica disponible a la seu electrònica 

Documentació: Les sol·licituds es presentaran amb els documents que acreditin l’acompliment de les condicions exigibles legalment així com de currículum vitae, als efectes d’acreditar que no existeix cap supòsit d’incompatibilitat.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.