Tanca
Mobilitat 2 de juliol de 2024

Obert el termini per a demanar els permisos de circulació de vehicles a l'illa de vianants

La ciutadania amb residència, comerços o plaça d’aparcament dins el perímetre de l’illa de vianants pot adreçar les seves peticions de manera presencial, a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, i també de manera telemàtica, a través de la seu electrònica

La nova ordenança de mobilitat preveu el veïnat resident que estigui empadronat en l’àmbit declarat com a illa de vianants; els titulars d’establiments i activitats situats a l’illa de vianants; les persones usuàries d’estacionaments, tant en títol de propietat com de lloguer; familiars o cuidadors principals d’una persona amb dependència o mobilitat reduïda o amb diversitats funcionals físiques o intel·lectuals empadronada en l’àmbit declarat com a illa de vianants; i els vehicles de serveis funeraris puguin sol·licitar un permís de circulació de vehicles. 

Les sol·licituds es poden demanar a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o bé telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Per accedir amb vehicle a l’illa de vianants del nucli antic d'Esparreguera es poden demanar, segons el cas, permisos de caràcter permanent, temporal o excepcional. Les autoritzacions temporals les atorgarà el servei de la Policia Local, una vegada justificada la necessitat, i la podran demanar els titulars de llicències d’obres, o els que constin en comunicació d’obres, quan l’objecte de l’actuació estigui dins de l’àmbit declarat com a illa de vianants; per a la descàrrega de mercaderies, fora de l’horari d’accés obert a l’illa de vianants, quan el volum d’aquestes impossibiliti el desplaçament amb carretó manual; per motiu d’actes litúrgics i en situacions de dependència temporal degudament justificades.

També es permetrà, amb caràcter excepcional, l’accés a l’àmbit de l'illa de vianants als vehicles per a trasllat, per motiu d’urgència, de persones malaltes, persones amb diversitats funcionals, persones grans o persones amb mobilitat reduïda i a aquelles persones que hagin d’accedir a la farmàcia de guàrdia. En els casos d’urgències i situacions sobrevingudes, l’autorització es podrà sol·licitar fins 72 hores després del moment de la incidència. Les limitacions de circulació i estacionament que s'estableixin no afectaran els vehicles vinculats a la prestació de serveis públics.

Fins al pròxim 1 d’octubre el sistema de vigilància i seguiment del trànsit autoritzat a l’illa de vianants estarà en mode de proves i, a partir d’aleshores, començaran a aplicar-se sancions per als vehicles no autoritzats que hi accedeixin. Sense autorització només s’hi podrà accedir, per càrrega i descàrrega de mercaderies, de dilluns a divendres de les 9.15 a les 12.15 hores i de les 15 a 17 hores, i els dissabtes de les 9 a 11 del matí.