Tanca
Treball i Formació 4 de juliol de 2023

Oberta la convocatòria dels plans d’ocupació subvencionats pel SOC

L’Ajuntament d’Esparreguera convoca places de diferents perfils per la creació d’una borsa de treball per a fer contractacions aquest 2023 mitjançant el programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

L’Ajuntament d’Esparreguera convoca places de diferents perfils mitjançant el programa Treball i Formació per a l’any 2023 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La convocatòria està adreçada a persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades i el procés de selecció anirà a càrrec de l'Oficina de Treball de Martorell.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball per a realitzar contractacions que es produeixin mitjançant el programa Treball i Formació per a l’any 2023, i cobrir diferents llocs de treball de l'Ajuntament d'Esparreguera. La data màxima d’inici de la contractació serà el 31 d'octubre de 2023.


Línia Dona:

Poden participar:

a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), i en situació de violència masclista.

b) Les dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

1 Perfil monitora del TOCC. Nivell de titulació Grup C, subgrup C2.

Requisits:

 • Compliment dels requisits Línia Dona.
 • Acreditar estar en possessió de la titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en integració social o equivalent.
 • Tenir, preferiblement, experiència professional en àmbit social.
 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’Esparreguera, apartat autoritzacions.
 • Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superació de la prova pertinent.
   

Línia PANP:

Poden participar les persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.

Per aquesta línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

3 Perfils de netejador/a d’edificis públics municipals. Nivell de titulació Grup E.

Requisits:

 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’Esparreguera, apartat autoritzacions.
 • Coneixement bàsic de català i castellà.
   

Línia PRGC:

Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució.

1 Perfil de netejador/a d’edificis públics municipals. Nivell de titulació Grup E.

Requisits:

 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’Esparreguera, apartat autoritzacions.
 • Coneixement bàsic de català i castellà.
   

Línia MG52:

Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

3 Perfils d’auxiliar de gestió. Nivell de titulació Grup C, subgrup C2.

Requisits:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica de Títol de Graduat Escolar, Graduat en ESO, Formació Professional de 1er Grau o Cicle Formatiu de Grau mitjà, d’àmbit social.
 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’Esparreguera, apartat autoritzacions.
 • Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superació de la prova pertinent.
   

Jornada i tipus de contracte

Jornada de 37,5 hores setmanals (jornada complerta)  i contracte laboral temporal.
 

Les persones destinatàries d'aquesta resolució, hauran de complir els requisits específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.

El procés de selecció anirà a càrrec de l'Oficina de Treball de Martorell i, per tant, per a participar-hi les persones aspirants hauran de dirigir-se a l'Oficina de Treball per tal de comunicar el seu interès en participar en la convocatòria, restar a l’espera que aquest organisme confirmi el compliment de les condicions i ser derivades al procés selectiu.

El SOC subvenciona el contracte de treball de 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i l’acompanyament a la persona contractada.