Tanca
Empresa Comerç 25 de maig de 2020

Comerços i autònoms d’Esparreguera podran sol·licitar aquesta setmana el material EPI

L’Ajuntament ha realitzat una compra valorada en 30.000 euros d’equips i material de protecció individuals (EPIS) i material higiènic i sanitari que distribuirà en lots, en funció del nombre de treballadors, entre aquells empresaris i professionals que ho sol·licitin. Per a fer la petició caldrà enviar un correu electrònic al consistori indicant les dades de l’establiment

A finals d’aquesta setmana és previst que els autònoms i els establiments de comerç minorista i de restauració d’Esparreguera puguin sol·licitar ja equips i material de protecció individuals (EPIS) així com material higiènic i sanitari a l’Ajuntament. El consistori ha realitzat una compra de material, valorada en 30.000 euros, amb l’objectiu de contribuir a la reactivació econòmica de la vila i no agreujar la situació econòmica dels comerços davant de la inversió que es veuen obligats a fer per complir amb la normativa d’obertura. Les bases que estableixen els criteris de distribució del material es publicaran aquesta setmana al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i, a partir de l’endemà de la seva publicació, els sol·licitants tindran 10 dies naturals per a fer la petició. L’Ajuntament distribuirà els lots, en funció del nombre de treballadors, per ordre de petició als comerços i autònoms que compleixin amb els requisits de la convocatòria.

La coordinadora de la l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esparreguera, María Vallejo, ha subratllat que “aquest repartiment de material sanitari s’inclou dins les mesures del pla de xoc del govern municipal per fer front a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del coronavirus i pretén ajudar al manteniment i tornada a la normalitat del comerç i els autònoms d’Esparreguera”. Podran acollir-se a aquest ajut els titulars d’establiments i locals comercials minoristes, de serveis professionals i de restauració del municipi que ja podien prestar els seus serveis des de la declaració de l’Estat d’Alarma i també aquells que poden tornar a obrir les seves portes durant les següents fases del procés de desescalada. Per altra banda, també podran optar a la convocatòria aquells autònoms d’Esparreguera que, malgrat no realitzar atenció directa a la ciutadania, requereixin per a l’exercici de a seva activitat d’equips de protecció individual i material higiènic i sanitari.

La sol·licitud de material es podrà fer a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria i les bases en el tauler d’edictes de la corporació i durant un termini de deu dies naturals. Cada persona titular d’establiment o autònoma haurà de fer la seva demanda de productes al correu electrònic [email protected], indicant el nom de l’establiment, el nom i NIF del titular de l’activitat, un correu electrònic i telèfon de contacte, l’adreça de l’establiment, la tipologia d’activitat que s’hi realitza i el número de treballadors/es (inclòs el titular). En funció del número de treballadors hi haurà dos lots que constaran del següent material o d’uns homologables: en el cas d’un sol empleat s’entregarà 1 caixa de 200 guants, 1 litre de gel hidroalcohòlic, 1 litre de loció hidroalcohòlica, 20 mascaretes de tipus quirúrgic i 5 litres de líquid desinfectant; si hi ha dos o més treballadors, es rebrà 1 caixa de 200 guants, 2 litres de gel hidroalcohòlic, 1 litre de loció hidroalcohòlica, 40 mascaretes de tipus quirúrgic o equivalent i 5 litres de líquid desinfectant.

El consistori ha creat un òrgan instructor que verificarà el compliment de les condicions o els requisits dels sol·licitants i elaborarà un llistat de beneficiaris, als quals els hi serà entregat el material per estricte ordre de demanda, fins a exhaurir existències. L’Ajuntament comunicarà als beneficiaris l’atorgament del material, així com els horaris de recollida a la seu de Cal Trempat. L’import que es destinarà a aquestes actuacions serà de 30.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses de l'emergència de la Covid-19 dins l'àmbit de Salut Pública del pressupost de l’exercici 2020.