Tanca
Urbanisme 17 de gener de 2022

El POUM passarà per la segona aprovació inicial en el ple d’aquest mes de gener

El planejament que es porta a la sessió plenària d'aquest dimecres resol les esmenes presentades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en relació a l’A2 i al traçat de millora de la connexió de l’autovia amb la B-40, i incorpora la resolució de les al·legacions realitzades per la ciutadania

El ple del mes de gener, que se celebra aquest dimecres, votarà la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Esparreguera. El document es va aprovar inicialment el maig de 2019, però va rebre dos informes desfavorables del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). El primer en contra de la creació de les anelles viàries sobre l’A2 previstes inicialment en el planejament amb l’argument que la infraestructura no és de competència municipal; i el segon, vinculat a diversos aspectes de mobilitat, entre els quals la incorporació del traçat de millora de la connexió de l’autovia A-2 amb la B-40. El planejament que es porta a aprovació aquesta setmana resol les esmenes del ministeri i incorpora, a més, la resolució del centenar d’al·legacions presentades durant el període d’exposició pública posterior a la primera aprovació inicial. Un cop es realitzi la segona aprovació inicial, s’obrirà un nou període d’al·legacions, que caldrà resoldre, i començarà el període de tràmit per a l’aprovació provisional del planejament, que haurà de tenir el vistiplau de diversos ens de caràcter públic.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat les novetats que incorpora el document que es portarà a aprovació: “El primer canvi fa referència a allò que dibuixem a nivell d’infraestructures, inicialment vam fer un POUM molt polític per salvaguardar l’A2 en oposició frontal a l’autopista de 10 carrils que volia fer el govern estatal del PP. Això ha suposat una penyora, que és anar amb més retard per aprovar el planejament, però la pressió ha tingut èxit i s’ha reconduït a un model de millora de l’autovia ajustat a les nostres demandes”. En segon lloc, el document incorpora la resolució de totes les al·legacions presentades per particulars, associacions de veïns i veïnes, formacions polítiques i entitats, que han estat acceptades en la seva majoria. I, finalment, Eduard Rivas ha subratllat que serà un POUM “més garantista, perquè aquesta nova aprovació inicial permetrà presentar noves al·legacions, de tal manera que el document final s’ajustarà més a les necessitats i peticions de la ciutadania”.

El POUM, aprovat inicialment al ple del mes de maig de 2019, va rebre un primer informe desfavorable del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per la creació d’unes anelles viàries previstes inicialment a les entrades nord i sud del municipi a l’A2, una via que és de competència estatal. Per això, el nou document elaborat pel consistori suprimeix les dues anelles i s’adequa al Pla director urbanístic d’infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera. A més, el MITMA va emetre un segon informe desfavorable per la recollida en el document de les zones de protecció de les carreteres estatals, per no contemplar el traçat de millora de la connexió de l’autovia A-2 amb la B-40 i per qüestions relacionades amb un informe, ja lliurat pel consistori, sobre la mobilitat, el trànsit i la capacitat de les vies. El regidor d’Urbanisme i Paisatge Urbà, Rogeli de la Cruz, ja va explicar, en el ple del passat mes de juliol, que totes aquestes esmenes es podien reparar fàcilment i va subratllar que, en el cas de la connexió de l’A-2 amb la B-40, en el moment de lliurar el planejament només existia l’avant-projecte, el projecte encara no estava aprovat i, per tant, no es podia incorporar.

Per portar el POUM a aquesta nova aprovació inicial, a més de resoldre les emenes dels informes del ministeri, que són preceptius per a la validesa del planejament, també ha calgut actualitzar els informes mediambiental i de viabilitat econòmica per a integrar-los novament en el pla. Si el planejament supera ara la segona aprovació inicial, s’obrirà un període d’informació pública per a la presentació d’al·legacions i s’encetarà el període de tràmit abans de l’aprovació provisional, en la qual caldrà incorporar les modificacions que resultin de l’estimació d’al·legacions i de les prescripcions que continguin els informes sectorials dels organismes d’altres administracions públiques que han d’analitzar el POUM, abans de portar el document a la seva aprovació definitiva.