Tanca
Participació Ciutadana Urbanisme 19 d’abril de 2023

La ciutadania d’Esparreguera defineix 18 accions prioritàries en el marc de l’Agenda Urbana

Es tracta d'iniciatives que han rebut més del 50% del suport de les persones participants en l’enquesta ciutadana i el Comissionat de Barris. Algunes de les accions que la ciutadania considera prioritàries són ampliar l’oferta de PFI i FP, impulsar programes de neteja i aprofitament dels boscos, millorar l'accessibilitat dels espais públics dels barris perifèrics i l’impuls a la implementació d'energies renovables.

La ciutadania d’Esparreguera ja s’ha pronunciat sobre quines són les prioritats que ha d’incloure el Pla d’accions de l’Agenda Urbana per a la transformació i desenvolupament sostenible del municipi durant la propera dècada. Ho ha fet a través de la seva participació en el Comissionat de Barris i en una enquesta ciutadana publicada el mes de març, uns processos participatius dels quals s’extreu que hi ha 18 accions de les 80 inicialment proposades que han rebut més del 50% del suport de les persones participants. D’entre totes elles, les sis propostes més votades han estat: ampliar l’oferta de PFI i FP a Esparreguera així com millorar la mobilitat i connexió cap a l’FP d’altres municipis (79% de votacions); impulsar programes de neteja i aprofitament dels boscos per a fomentar-ne una gestió sostenible (71%  de votacions); millorar la qualitat urbana i l'accessibilitat dels espais públics dels barris perifèrics i la seva renaturalització i l’impuls i suport a la implantació d'energies renovables al municipi (68% de votacions); executar la rehabilitació i reforma de l’antiga N-II i la redacció d'un Pla Director d'Equipaments d'Esparreguera (63% de votacions). En els propers dies les comissions tècnica i política de l’Agenda Urbana estudiaran la viabilitat de les propostes ciutadanes i validaran la proposta de Pla d’accions, que s’elevarà al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva.

Durant la fase de diagnosi de l’Agenda Urbana i fruit d’entrevistes amb agents socials, tècnics i polítics i de les reunions del Comissionat de Barris es van definir quatre reptes clau que es concretaven en 80 accions, basades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquesta fase de priorització de propostes, la ciutadania s’ha pronunciat sobre quins són els projectes prioritaris que ha d’incloure el futur Pla d’accions. En referència al repte estratègic de connectar el municipi amb l’entorn natural i els barris , hi ha sis accions que es consideren prioritàries per més del 50% de les persones participants. En primer lloc, hi ha ampliar l’oferta de PFI i FP a Esparreguera així com millorar la mobilitat i connexió cap a l’FP d’altres municipis per a reduir l’abandonament escolar prematur a l'etapa postobligatòria, que es considera prioritari per al 79% de les persones participants. En segon lloc, executar la rehabilitació i reforma associades a l’antiga N-II, que ha rebut un 63% de suports. En tercera posició, hi ha implantar un servei de bus llançadora a Martorell amb la col·laboració de la Generalitat, que compta amb un 57% d’adhesions. En quart lloc, generar més oferta d’aparcaments dissuasius fent servir solars privats (amb conveni) i públics pròxims a les entrades i sortides d'Esparreguera, que compta amb un 54% de suports. En cinquè lloc, amb un 52% de suports, augmentar i organitzar l'oferta d'activitats fora de l’escola i ampliar l’oferta d’espais i activitats per a joves i adolescents. I, finalment, implantar bonificacions de l’IBI per aquelles persones propietàries d'habitatges buits que les destinin al mercat de lloguer d’habitatge social, que ha rebut un 50% de suports.

El segon repte estratègic és la regeneració del teixit urbà i engloba set accions que més de la meitat de les persones participants consideren prioritàries. Empatades amb un 68% de suports hi ha millorar la qualitat urbana i l'accessibilitat dels espais públics dels barris perifèrics i la seva renaturalització i l’impuls i suport a la implantació d'energies renovables incentivant la creació de comunitats energètiques autosostenibles. Seguidament, hi figura la redacció d'un Pla Director d'Equipaments d'Esparreguera per a consolidar i implantar nous usos als equipaments públics buits, rehabilitar i millorar el manteniment dels equipaments existents, i ordenar-ne els models de gestió i situació legal, que ha rebut un 63% d’adhesions. En tercer lloc hi ha donar ajudes o implantar les bonificacions a la rehabilitació d’habitatges amb criteris de sostenibilitat amb un 61% d’adhesions. En quart lloc, i amb el 57% de suports d ela ciutadania, hi figura elaborar un Pla de Manteniment Integral de les instal·lacions i equips d'edificis públics per reduir pèrdues energètiques. Finalment, i empatades amb el 52% de suports, hi ha augmentar i rehabilitar zones verdes i espais lliures en el centre urbà i urbanitzacions i desenvolupar estratègies i eines per a períodes de calor extrema, com ara un Pla de Prevenció per a situacions de sequera o un Pla de refugis climàtics per a combatre les onades de calor.

El tercer repte estratègic és l’impuls d’un model socioeconòmica sostenible i engloba quatre accions que es consideren prioritàries per més del 50% de la ciutadania. L’acció amb més suports d’aquest repte és impulsar programes de neteja i aprofitament dels boscos per a fomentar-ne una gestió sostenible, que ha rebut un 71% d’adhesions. En segon lloc hi ha afavorir la implantació d’iniciatives agroecològiques que impulsin el sector agrícola i la sostenibilitat associada al producte de proximitat i els serveis ecosistèmics, mitjançant la vinculació al Consorci de Turisme del Baix Llobregat o dotant d’ajudes aquest tipus d’iniciatives, que compta amb el 59% de les adhesions. I, empatades amb un 50% de suports, hi ha reforçar i donar suport a les empreses locals de proximitat enfortint el teixit empresarial i la redacció d'un Pla turístic buscant finançament extern.

Finalment, dins del repte estratègic de promoure una ciutadania activa i participativa només hi ha una acció que hagi obtingut més del meitat del suport de la ciutadania. Es tracta de crear i facilitar espais i canals de comunicació virtuals i presencials des de l'Ajuntament per promoure la coordinació, participació i col·laboració entre entitats ciutadanes, que ha estat votat pel 54% de les persones participants. Dins d’aquest repte estratègic, en segon lloc i amb un 46% dels suports, hi figura disposar de punts d’atenció administrativa als barris perifèrics, crear una bústia ciutadana sense procés d’instància, i redactar una Agenda unificada col·laborativa d’activitats per millorar la atenció a la ciutadania.

Aquesta priorització d’accions és el resultat de la participació ciutadana en la vessant social de l’Agenda Urbana d’Esparreguera a través de dos canals. D’una banda, l’enquesta per recollir informació sobre l’opinió i percepció de la ciutadania dels reptes i les accions a projectar en els diversos àmbits municipals. El procés participatiu es va realitzar entre el 8 i el 20 de març i va comptar amb 44 respostes, totes elles en línia. I, d’altra banda, a través de la participació dels esparreguerins i esparreguerines en el Comissionat de Barris, que en la seva tercera sessió, celebrada el 28 de març, va comptar amb 13 assistents que van debatre sobre les actuacions prioritàries incloses en el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana per transformar i  regenerar Esparreguera, així com sobre la seva viabilitat i potencial impacte per al municipi.

Ara aquestes propostes seleccionades per la ciutadania seran analitzades per les comissions tècnica i política de l’Agenda Urbana, que n’estudiaran la viabilitat i validaran la proposta de Pla d’accions, que s’elevarà al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva. Paral·lelament, restaran pendents d’aprovació els plans d’accions dels tres projectes pilots que s’estan realitzant en el marc de l’Agenda Urbana i que se centren en la Colònia Sedó i l’antiga N-II, per als quals es definirà una regeneració integral, i la gestió participativa d’un equipament per als joves, que també tindrà un pla d’actuació específic.