Tanca

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local

Del 13 de desembre al 14 de desembre
A les 13.00 h

Afegir al calendari

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors i regidores que no podrà superar el terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenat i separats lliurement per l'alcalde donant compte al Ple de la Corporació.

La Junta de Govern Local celebra sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, els dimecres a les 8 del vespre. Consulteu-ne la composició, competències, convocatòries i actes.