Tanca
Política Hisenda 15 de juny de 2023

El darrer Ple municipal del mandat aprova el Compte General de l’exercici 2022

El compte tanca amb un resultat pressupostari de 5,6 milions d’euros, un 78% d'execució de la despesa corrent pressupostada i una recaptació d’impostos un 4% superior a la prevista, gràcies a l’increment de persones usuàries de la piscina coberta de Can Pasqual i l’Escola Municipal Les Arts. L'exercici ha tancat amb un romanent de 18 milions d’euros, dels quals, a dia d’avui, ja s'han compromès 14 milions

El Ple d’Esparreguera va celebrar ahir una sessió extraordinària per a aprovar el Compte General de l’exercici 2022, que va obtenir el suport de tots els grups municipals del consistori, excepte la CUP que es va abstenir i Ciutadans, que va excusar la seva presència de la sessió. El compte general està format per un conjunt de documents que mostren la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats econòmics i patrimonials de l’exercici, i l’execució i liquidació del pressupost. D’ells es desprèn que durant l'exercici pressupostari 2022, l’Ajuntament va registrar un increment del 4% dels ingressos, provinent principalment de les taxes municipals a causa de l’augment de persones usuàries a l’Escola Municipal Les Arts i a les instal·lacions esportives de la piscina coberta de Can Pasqual.  L’execució de la despesa pressupostada va ser del 78% i l’exercici es va tancar amb un resultat pressupostari ajustat de 5.626.182 euros. En referència al romanent de tresoreria, a data 31 de desembre de 2022 aquest era de 18.626.834 euros, però a data d’avui, i després d’haver aprovat dues modificacions de crèdit i realitzat el pagament de factures d’obres i actuacions que en aquell moment s’estaven executant, aquesta xifra és molt inferior perquè hi ha 14 milions d’euros que ja estan compromesos.

L’estat del Compte General de l’exercici 2022 ja es va presentar fa uns dies a tots els grups polítics del consistori en la Comissió Especial de Comptes i ahir es va portar al Ple per a la seva aprovació. Durant la seva intervenció en la sessió, el regidor d’Hisenda en funcions, Dani Farriols, va destacar “la voluntat d’aprovar el Compte General dins del mateix mandat, perquè creiem que és un exercici de transparència i bona gestió, per a poder començar el nou mandat net, amb l’aprovació dels comptes del 2022 tancats”. Farriols també va subratllar que les xifres que ahir es presentaven “són una foto de l’estat del pressupost en un moment puntual, a 31 de desembre de 2022, però l’Ajuntament està en continu moviment i, en aquests darrers anys que hem fet modificacions de crèdit molt considerables fent ús dels romanents, hem de tenir en compte que la realitat d’aquestes xifres, a dia d’avui, ja és molt diferent”.

El resultat pressupostari ordinari del Compte General del 2022 és negatiu, de 263.635,14 euros, però el resultat pressupostari ajustat, és a dir, un cop incorporats els romanents de tresoreria, és de 5.626.182,97 euros positius. En referència a l’execució pressupostària dels ingressos, aquesta és del 103,97%, de manera que el consistori ha recaptat durant l’any passat gairebé un 4% més del que estava previst. Pel que fa a la recaptació d’impostos indirectes (IBI, IAE, IVTM...), la desviació ha estat d’un 0,78% i s’han recaptat 75.000 euros més dels 9,5 milions que hi havia pressupostats. “On hi ha un diferencial més considerable és amb les taxes municipals, perquè algunes accions que s’han dut a terme darrerament han propiciat que hagin augmentat el nombre de persones usuàries d’alguns serveis municipals i que, per tant, s’hagi incrementat la recaptació”,  ha afirmat el regidor. La recaptació de les taxes municipals ha estat un 9,20% superior i s’han recaptat 527.000 euros més dels 5.733.000 euros pressupostats. 

En aquest sentit, Farriols ha destacat l’increment de persones usuàries al gimnàs de Can Pasqual, com a conseqüència de la modificació de l’ordenança fiscal número 26 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions esportives, aprovada en la sessió plenària del juny de l’any passat, que va introduir beneficis fiscals per a les persones usuàries atenent a criteris de capacitat econòmica. I també ha posat en valor l’increment de l’alumnat a l’Escola Municipal de Les Arts d’Esparreguera, després de la renovació del model pedagògic i la implementació d’una nova tarifació i una nova oferta formativa al centre. En termes globals, la recaptació d’impostos s’ha incrementat en 1.001.625,78 euros més de l’inicialment pressupostat. Pel que fa a l’execució de la despesa del Compte General de l’exercici 2022, en el capítol de personal s’ha fet una execució pressupostària del 85% i en el capítol de contractacions s’ha executat el 72,5% d’allò que estava pressupostat. “Això fa un mitja del 78% d’execució de les despesa, que és una xifra que sempre volem millorar, però que és prou bona i que va en línia amb aquests dos últims mandats, on hem anat fent pressupostos anuals i l’execució pressupostària ha estat molt similar”, ha assegurat el regidor d’Hisenda en funcions.

D’altra banda, la xifra de romanent de tresoreria és de 18.626.834,25 euros. Segons Farriols, “aquesta és la foto que, a hores d’ara pot estar més desdibuixada de la realitat, perquè a 31 de desembre hi havia moltes obres executant-se, modificacions de crèdit que encara no estaven contemplades i factures que hem anat pagant aquest any”. En aquest sentit, cal recordar que en el Ple del mes de maig es va fer una modificació de crèdit de 3,1 milions d’euros per a diverses inversions i que a l’octubre es va aprovar una altra modificació de crèdit de 2,6 milions d’euros, destinats, principalment, a les obres de reforma del Camp de Futbol Municipal. “La foto més real és que tenim un romanent disponible per a fer-ne ús amb una possible modificació de crèdit durant aquest exercici que rondaria 1 milió d’euros, perquè contemplem que hem de tenir al voltant del 10 o 12% de romanent reservat per a poder fer front a qualsevol eventualitat de tresoreria”, ha afirmat Dani Farriols.