Tanca
Treball i Formació Consistori 9 de maig de 2022

L’Ajuntament d’Esparreguera obre borses de treball de 10 especialitats diferents

Fins al 16 de maig està oberta la convocatòria del procés selectiu per a la constitució de borses de treball de diferents perfils professionals: auxiliars de gestió, tècnics mig de recursos humans i de serveis a les persones, treballadors i educadors socials, enginyers, arquitectes i assessors jurídics

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert un procés selectiu per a la constitució i/o ampliació, mitjançant concurs-oposició, de borses de treball de 10 especialitats diferents per cobrir possibles suplències del personal de la plantilla municipal i per la necessitat de dur a terme l’execució de les inversions amb romanents aprovades per aquest any. Els perfils que es convoquen són, majoritàriament, de tècnic mig i superior de les àrees de Territori i Sostenibilitat i de Drets Socials i Ciutadania. Concretament s’obren les borses de personal tècnic d'administració general-assessor jurídic, arquitecte i enginyer, dins del subgrup A1; arquitecte tècnic, enginyer tècnic, tècnic mig educador social, tècnic mig treballador social, tècnic mig de serveis a les persones i tècnic mig de recursos humans, dins del subgrup A2; i personal auxiliar de gestió, del subgrup C2. Els requisits generals per a totes les especialitats inclouen aportar la titulació requerida, estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superar la prova pertinent i abonar la taxa de drets d’examen. Les candidatures es poden presentar, fins al dilluns 16 de maig, per via telemàtica mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’Esparreguera.

La convocatòria d’aquestes borses està motivada per la necessitat de dur a terme l’execució de les inversions amb romanents de tresoreria aprovades per a l’any 2022, per donar suport als serveis estructurals i per cobrir les suplències actuals i futures de personal de plantilla en supòsits d’urgència, que no es puguin ajornar, segons estipula del Pla d’ordenació professional de l’Ajuntament d’Esparreguera. Els requisits específics segons el lloc de treball a proveir són, en el perfil de personal tècnic d’administració general-assessor jurídic, estar en possessió de la titulació acadèmica de títol universitari de grau en dret o equivalent. Per als i les arquitectes es demana el grau en arquitectura i per als arquitectes tècnics, el grau en arquitectura tècnica i edificació. En referència als enginyers, han d’estar en possessió del grau en enginyeria industrial superior, enginyeria civil, enginyeria de camins, canals i ports o el grau en l’àmbit de l’enginyeria industrial o en l’àmbit de la enginyeria civil, i a més el màster que habilita per a l’exercici de la professió. En el cas de les titulacions universitàries prèvies al pla Bolonya no serà necessari l’acreditació del màster habilitant, i serà suficient amb acreditar la titulació universitària d’enginyer de les especialitats abans establertes.

Per als enginyers tècnics, es requereix el títol universitari d’enginyeria tècnica industrial o enginyeria tècnica d’obres públiques o el grau en l’àmbit d’enginyeria industrial o d’obres públiques. Els educadors socials han d’estar en possessió del grau universitari en educació social o equivalent i els treballadors socials, el grau universitari en treball social o equivalent, en els dos casos, a més, es requereix estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. En referència al personal tècnic mig de serveis a les persones i de recursos humans, necessiten un títol universitari de grau, preferentment, en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques, en psicologia o equivalent. I per al personal auxiliar de gestió, es requereix el graduat en Educació Secundària.

El procés es desenvoluparà per la modalitat de concurs-oposició i constarà d’una prova teòrica-pràctica, una prova de coneixements de català per a aquelles persones que no hagin acreditat el nivell requerit, la valoració de mèrits i una entrevista potestativa. Les persones que vulguin participar en el procés han de presentar la seva candidatura acompanyada de l’acreditació dels requisits indispensables i del mèrits al·legats. Les bases del procés es poden consultar a través de la plataforma de processos selectius de l'Ajuntament d'Esparreguera, des d’on també s’ha de tramitar la sol·licitud per a participar en les diferents convocatòries.