Tanca
Esports 20 de juliol de 2022

L’Ajuntament regula la cessió d’ús de totes les instal·lacions esportives municipals

Ho fa a través d’un reglament que defineix els espais que es cedeixen de forma gratuïta, el procediment per a demanar-los i els criteris de distribució per valorar les peticions rebudes, que inclouen el número total d’esportistes, però també alguns criteris correctius. Actualment el consistori està valorant les 17 peticions realitzades per entitats i centres educatius de la vila

L’Ajuntament d’Esparreguera ha regulat la cessió d’ús de tots els equipaments esportius municipals a les entitats i centres educatius del municipi. Ho ha fet a través d’un decret d’alcaldia pel qual s’han aprovat els criteris reguladors de la concessió d’usos esportius de les instal·lacions esportives municipals que gestiona el consistori per a la temporada 2022-2023. L’objecte d’aquests criteris reguladors és establir els equipaments i espais que l’Ajuntament ofereix de forma gratuïta per al desenvolupament d’activitat esportiva, així com el procediment de sol·licitud i concessió de l’espai ofertat i els criteris de distribució aplicables a l’hora de valorar les peticions presentades. El consistori ja ha informat a les associacions d’aquesta nova regularització, que recull també els drets i deures dels beneficiaris d’aquestes cessions. Actualment el consistori està valorant les sol·licituds d’espais per a usos regulars ordinaris que han fet arribar 15 entitats esportives i 2 centres educatius de la vila, als quals se’ls donarà resposta en les properes setmanes. En el cas de les peticions per a usos regulars extraordinaris, la sol·licitud s’han d’enviar com a màxim dos mesos abans de la data prevista per a la realització de l’activitat.

La regidora d’Esports, Glòria Gonzàlez, ha explicat que “vinculat al Pla Director d’Esports estem posant en normativa tota la regidoria i creiem que, a nivell de regularització, era important incloure-hi la cessió d’espais perquè ens permet millorar el procés existent, formalitzar-lo i fer convenis amb les entitats”. El document fixa que podran sol·licitar els espais esportius municipals per al desenvolupament d’activitat esportiva les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i les escoles d’educació infantil, primària i secundària que tinguin la seu a Esparreguera i estiguin autoritzades pel Departament d’Ensenyament. En ambdós casos, el nombre mínim de participants en un espai esportiu haurà de ser de 10 esportistes, per als esports col·lectius, i 2 esportistes, per als esports de caràcter individual. El consistori ha informat de la creació d’aquest reglament i ha mantingut reunions tècniques amb els clubs per informar i conèixer les necessitats de les entitats.

El reglament detalla també les instal·lacions esportives municipals que l’Ajuntament posa en disposició de les entitats beneficiàries per a la temporada 2022-2023, així com els seus horaris i espais disponibles. Aquests equipaments són el Pavelló Municipal El Castell, per a les modalitats esportives de futbol sala, handbol, gimnàstica artística, patinatge i bàsquet; el Camp d’Esports Municipal, per a les modalitats de futbol i rugbi; les pistes poliesportives de la Zona Esportiva, per a les modalitats de futbol sala i patinatge; les pistes poliesportives dels barris, per a les modalitats de futbol sala, handbol, patinatge i bàsquet; les pistes de petanca de barri; les instal·lacions esportives dels centres educatius municipals de primària, on s’hi pot practicar el futbol sala, l’handbol, el patinatge, el bàsquet i el tennis taula; el Local de Tennis Taula i les Pistes de Tennis Municipals per a aquestes dues modalitats esportives.

Les sol·licituds d’ús d’espais es valoraran en funció de la documentació aportada i el nombre total d’hores de la instal·lació que demana la entitat o centre educatiu sortirà de la fórmula següent: total d’esportistes de la entitat o centre educatiu que faran pràctica a la instal·lació demanada multiplicat pel total d’hores demanades i dividit entre el número total d'esportistes. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les corresponents autoritzacions serà el Servei Municipal d’Esports i es crearà una comissió tècnica que valorarà les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris establerts. Amb l’objectiu d’afavorir la distribució més equitativa possible dels espais entre els sol·licitants, la comissió tècnica es reserva la potestat d’aplicar criteris de correcció en la fórmula de distribució d’acord amb circumstàncies com la manca d’instal·lació pròpia per al desenvolupament de l’activitat o que l’activitat estigui alineada amb la política esportiva del consistori.  

“Els criteris són els mateixos que s’utilitzaven, però ara s’han plasmat formalment en un document que hem lliurat a les entitats per tal que coneguin com es fa la repartició d’espais i sota quins criteris, tant els regulars com els de correcció”, ha apuntat Glòria Gonzàlez, qui ha subratllat que “un novetat és que ara totes les entitats que ocupen espais esportius municipals han de fer la petició i se’ls hi fa una concessió, encara que l’espai no sigui compartit amb d’altres clubs”. El document també recull els drets i deures de les persones usuàries. Així els beneficiaris de les autoritzacions d’ús d’equipaments esportius municipals tindran entre els seus drets els d’accedir a les instal·lacions assignades i realitzar les activitats esportives per a les quals tinguin autorització i rebre informació sobre el funcionament, modificacions o incidències en la gestió de les instal·lacions, que puguin afectar a les activitats esportives. D’altra banda, entre les obligacions hi ha mantenir en bon estat de conservació de l’equipament, comunicar qualsevol incidència derivada de les activitats que es produeixi durant la seva permanència en la instal·lació o fer servir l’espai exclusivament per a la realització de les activitats pròpies de l’activitat autoritzada.

En referència al règim jurídic d’utilització, les autoritzacions seran considerades com a un ús privatiu del domini públic local, subjecte a l’atorgament de la corresponent autorització, que serà concedida per l’alcaldia i tindran caràcter gratuït i a precari, podent ser revocades per raons d’interès públic. S’estableixen dues modalitats d’utilització, per ús regular ordinari i per a ús regular extraordinari, que inclouria casals, campus, tecnificacions i altres activitats esportives que no es considerin d’ús regular ordinari. S’exclouen del règim previst en aquest document, les activitats d’ús puntual, com tornejos i campionats, cloendes escoles esportives, jornades de promoció, activitats socials o esdeveniments no esportius, que hauran de ser objecte de la corresponent sol·licitud i autorització.