Tanca
Hisenda 15 de desembre de 2023

La Regidoria de Serveis Econòmics ja té enllestit el pressupost municipal de 2024

Els comptes ascendeixen a 29,1 milions d’euros i estan marcats per un increment dels ingressos, amb l’augment de la participació en els tributs de l’Estat i la recaptació de taxes i impostos propis. Pel que fa a les despeses destaca la consignació per al nou contracte de neteja viària i, en el capítol d’inversions, la rehabilitació de la Residència Municipal Can Comelles, l’ampliació de la plaça del Centre i una nova edició dels pressupostos participatius

El pressupost de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2024 ascendeix fins a 29.155.000 euros, el que representa 3.470.740 euros més que el del 2023. La Regidoria de Serveis Econòmics ja ha enllestit la proposta amb els comptes municipals per l’any vinent, que dimecres es va presentar als grups polítics de l’oposició en comissió informativa i que es portarà a aprovació del Ple municipal el proper 20 de desembre. Pel que fa als ingressos, el pressupost s’ha elaborat preveient un increment de recaptació dels impostos propis i de les taxes municipals per l’increment significatiu d’usuaris de diferents serveis municipals, així com un augment significatiu de la participació en els tributs de l’Estat. En referència a les despeses, destaca la partida pressupostada per al nou contracte de neteja viària de tot el municipi, l’augment de la dotació per al Programa d’Aliments i les hores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i la creació de les places de tècnic de dinamització comercial i turística, psicòlegs i jurista per a les àrees de Serveis Socials i d’Igualtat. Pel que fa a les inversions, hi figuren la rehabilitació de la Residència Municipal Can Comelles, l’ampliació de la plaça del Centre, els projectes de reforma de l’edifici de l’antic Mercat Municipal i de les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon i una nova edició dels pressupostos participatius.

El pressupost 2024 ve marcat, segons l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, “per una situació macroeconòmica d’incerteses, amb un creixement de l’economia feble, augments de tipus d’interès i una inflació alta”. En el pla econòmic financer municipal, s’hi afegeix la incertesa derivada del debat en el sí de la Unió Europea en relació a la confecció d’unes noves regles fiscals i la seva aplicació per aquest 2024, que han de permetre saber si es manté la suspensió d’aquests darrers anys en el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Comissió Europea. En referència als ingressos, el pressupost 2024 s’ha elaborat preveient un augment significatiu de la participació en els tributs de l’Estat, que augmenta en 1.302.050 euros, tenint en compte la previsió positiva de la liquidació de l’exercici 2022. A més, “gràcies a la bona gestió del flux de caixa i de les òptimes condicions negociades amb entitats financeres, s’obtindran uns ingressos financers de 660.000 euros”, ha apuntat Rivas.

Els ingressos s’han estimat també tenint en compte les noves ordenances fiscals per a l’any 2024. Així, amb la introducció d’un gravamen del 0,83% en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i del 4% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es preveu un increment de recaptació dels impostos propis de 520.000 euros. I, per l’augment del 5,7% per pal·liar els increments de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en les taxes i preus públics de l’Escola Municipal de Les Arts, els Tallers Artístics i Culturals Municipals i les Escoles Bressol Municipals, així com l’increment significatiu d’usuaris de diferents serveis municipals, s’estima un increment de 228.445 euros en la recaptació de taxes.  

Pel que fa a les despeses municipals per a l’exercici 2024, s’ha augmentat en 640.000 euros la consignació pressupostaria del capítol 1 relatiu a la despesa de personal, principalment per a fer front als increments retributius previstos al projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2024, xifrats en 292.978 euros. En aquets capítol també destaca l’increment de la plantilla en diversos departaments, amb la creació de les places de tècnic de dinamització comercial i turística i psicòlegs i jurista per a l’àrea de Serveis Socials i d’Igualtat, així com l’ampliació de jornada d’altres per a la millora en la gestió de serveis generals, que sumen un total de 272.337 euros. L’alcalde ha apuntat que “és una prioritat de l’equip de govern incloure en el pressupost ordinari de 2024 la dotació pressupostaria de 1.085.000 euros, el que representa un augment de 835.000 euros, per al nou contracte de neteja viaria de tot el municipi”.

D’altra banda, donat el context actual de recuperació de part dels ingressos estructurals, l’alcalde explica que “s’ha procurat adaptar les necessitats de diferents serveis que en exercicis anteriors no s’havien pogut atendre”. Així es millora el contracte socorrisme i de seguretat privada a la piscina, que augmenta en 82.329 euros; la partida destinada al Programa d’Aliments, que augmenta en 30.000 euros, i les hores de SAD, en 73.000 euros; també s’incrementa l’atenció al Punt d’Informació Juvenil, que augmenta la consignació en 51.609 euros; i es preveuen 25.000 euros per a la implementació d’estudis i treballs tècnics per la instal·lació de plaques solars i la recuperació d’aigua. A més, segons l’alcalde, es continua “amb l’aposta dels darrers anys per la política cultural, així com per la modernització de l’administració i també incloem una nova partida al departament de Comunicació per a incrementar la transparència i el retiment de comptes”, amb l’edició d’un butlletí en paper.

En referència a les inversions, Rivas ha apuntat que “l’equip de govern hem volgut confeccionar les inversions en un pla plurianual per tal de prioritzar-les al llarg del mandat 2023-2027 i, com a resultat, aquestes es concentraran en la millora del camp municipal d’esports, la rehabilitació de la Residència Municipal Can Comelles, la rehabilitació de mercat municipal, l’adequació dels edificis de les monges i dels mestres i l’inici de la reforma de les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon”. En aquest sentit, en el pressupost 2024 s’ha consignat una partida de 569.880 euros per a l’execució de les fases 1,2 i 3 del projecte de rehabilitació de la residència municipal; 25.000 euros per a la redacció del projecte de rehabilitació de l’antic mercat i 45.000 euros per al de reurbanització de l’antiga carretera N-II. També es dota pressupostàriament l’ampliació de la plaça del Centre amb la creació d’un refugi climàtic, amb 443.000 euros; així com la renovació de la climatització de la sala musculació gimnàs Can Pasqual amb 48.370 euros.  A més, es destinen novament 200.000 euros als pressupostos participatius per donar compliment al comprimís de consignar-los de forma bianual.